Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEAN MONNET ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2016-2019).
Επιστημονικός Συντονιστής: Καθηγητής Πάνος Γρηγορίου
 

Δελτίο Τύπου
Μυτιλήνη 25/08/2016

ΘΕΜΑ : «Διακυβέρνηση, Πλουραλισμός και Δι- Εθνικότητα στην Ευρώπη» “Governance, Pluralism and Trans-Nationalisation in Europe”

 σε άμεση εταιρική σχέση με το Πρόγραμμα (DTU RESEARCH & TRAINING PROGRAMME- PRIDE (Governance(s), Pluralism(s) & Trans-Nationalisation(s) in Europe and Luxembourg υπό την συντονιστική ευθύνη του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου

Δίκτυο συνεργαζομένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Governance Universities Network- GovUNet) :

·        Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ευρωπαϊκές Σπουδές, ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Ευρωπαϊκές Κοινωνίες)

·        Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου

·        Καθολικό Πανεπιστήμιο Louvain

·        Πανεπιστήμιο Cadiz

·        Πανεπιστήμιο Siegen

·        Πανεπιστήμιο Πειραιώς

·        Πανεπιστήμιο Cluj- Napoca

·        Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

                               

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

§  Η προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών μέσω της  έρευνας και της διδασκαλίας

§  Η ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας (πανεπιστημιακοί, ερευνητές) και συστήματος λήψης αποφάσεων (κυρίως του αποκεντρωμένου συστήματος) με σκοπό την διαμόρφωση μιας συμμαχίας γνώσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ :

§  Ευρωπαϊκή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

§  Διεθνής οργάνωση και παγκόσμια διακυβέρνηση : σημασία αλληλεξάρτησης  της οργάνωσης των δομών της διεθνούς κοινότητας

§  Η νέα κυβερνητική τέχνη : η ανάπτυξη μιας νέας λογικής δι-εθνικού ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος

§  Μια σε βάθος γνώση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης μέσω της δημοκρατικής άσκησης εξουσίας (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα), των εθνικών κέντρων λήψης αποφάσεων (δημοκρατικός τρόπος λήψης αποφάσεων), της πρόκλησης ενδιαφέροντος στους ερευνητές – φοιτητές μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένης γνώσης, του εκδημοκρατισμού του θεσμικού συστήματος της ΕΕ και της ανάπτυξης ικανότητας εμπειρογνωμοσύνης ως προς την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (με έμφαση στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας) και, τέλος, την σχέση παγκοσμιοποίησης- περιφερειακής ολοκλήρωσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ :

§  ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ :

Κάθε Ιούλιο στη Μυτιλήνη , διάρκειας 72 ωρών (12 εργάσιμες ημέρες) και με υποχρεωτική συμμετοχή 27 υποψηφίων διδακτόρων από τα πανεπιστήμια που είναι εταίροι στα δίκτυα GovUNet και PRIDE.

Το Θερινό Σχολείο θεραπεύει επιστημονικούς χώρους όπως εκείνοι της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ιστορίας, του Δικαίου της ΕΕ και του Διεθνούς Δικαίου (Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου).

Οι θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τα προσεχή θερινά σχολεία είναι οι εξής :

1.     Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Διακυβέρνηση (2017)

2.     Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής παράγοντας (2018)

3.     Η σχέση ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης (2019)

Το Θερινό Σχολείο θα δίνει 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

§  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, με τόπους λειτουργίας την Μυτιλήνη και το Λουξεμβούργο.

§  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ :  Διήμερα σεμινάρια και Εργαστήρια με αντικείμενα σχετικά με τις θεματικές προτεραιότητες του Δικτύου. Αυτά τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται μια φορά τον χρόνο (το 2017 στην Ελλάδα, το 2018 στο Λουξεμβούργο και το 2019 στην Ελλάδα). Προβλέπεται η συμμετοχή 37 ατόμων εκ των οποίων 27 υποψήφιοι διδάκτορες.

§  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ με διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα κινείται περί τις θεματικές : διακυβέρνηση, δίκαιο, πλουραλισμός, δι-εθνικότητα στην Ευρώπη. Η χρονική διάρκεια αυτού των Εργαστηρίου, που θα οργανωθεί στην Ελλάδα, θα είναι τριήμερη, θα διαρκέσει 32 ώρες και θα χωρίζονται σε δύο μέρη : α. θεωρητική ανάλυση των θεμάτων των υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και β. κυρίως εργαστήριο. Προβλέπεται η συμμετοχή 48 ατόμων  εκ των οποίων  27 υποψήφιοι διδάκτορες και 11 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

§  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (website)  μέσω της οποίας θα εξυπηρετούνται οι θεματικές ενότητες του δικτύου, θα διαχέονται τα αποτελέσματα των εργασιών, θα δίνεται ενημέρωση σχετικά με την εν γένει λειτουργία του δικτύου και με την σχέση των φοιτητών (υποψηφίων διδακτόρων) με το δίκτυο.

Η έναρξη λειτουργίας της προβλέπεται για τον Ιανουάριο 2017. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας προβλέπονται : περιγραφή του Δικτύου, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανάρτηση των εκπονούμενων εργασιών των Υποψηφίων Διδακτόρων, Ημερολόγιο δράσεων (Σεμινάρια, Εργαστήρια, Θερινό Σχολείο, Συνέδρια, Ευρωπαϊκά Μαθήματα/ Jean Monnet European Modules), Ανακοινώσεις για τις δράσεις, διαδραστικός χώρος καθηγητών-υποψηφίων διδακτόρων, Αναρτήσεις φωτογραφιών, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για τα μέλη της ομάδας έργου.

 

§  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

Για τις εργασίες, που θα εκπονούνται κατ’ αποκλειστικότητα από τους υποψηφίους διδάκτορες που θα επιλεγούν από τους εταίρους που συμμετέχουν στο δίκτυο σε αγγλική γλώσσα, προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:

Συγγραφή, αποστολή στην αρμόδια επιτροπή, διανομή των κειμένων σε όλους όσους συμμετέχουν, παρουσίαση εργασιών στους κριτές, διόρθωση, διορθωμένη απόδοση άρθρων, παρουσίαση διορθωμένων κειμένων στην επιτροπή, δημοσίευση.

 

§  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης (σε επίπεδο ειδικών ανώτερων στελεχών της δημόσιας εθνικής διοίκησης περί τα λεγόμενα ευρωπαϊκά επαγγέλματα- métiers européens) αλλά και την ενίσχυση των εισαγωγικών μαθημάτων στα θέματα που διαχειρίζεται το δίκτυο στους εταίρους εκείνους όπου παρουσιάζεται έλλειψη.

 

§  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ δύο (2) διεθνών συνεδρίων περί την ευρωπαϊκή ιδέα και έκδοση Πρακτικών . Θέματα :

 

α. Νέοι Ευρωπαίοι και ευρωπαϊκή κρίση (2017)

β. Κοινές ευρωπαϊκές αξίες και μετανάστευση. Η περίπτωση της Λέσβου (2019)

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

§  Μέσω της ιστοσελίδας (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) του προγράμματος

§  Μέσω της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου όχι μεγαλύτερο των δύο χρόνων από την ολοκλήρωση του προγράμματος (δηλαδή το 2021)

§  Μέσω της δημοσίευσης 81 εργασιών εκ μέρους των 27 υποψηφίων διδακτόρων  (αντιστοιχεί μία εργασία ανά φοιτητή και ανά έτος)

§  Μέσω της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης (interim report)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

relations@aegean.gr

FYSEI THESEI AIGAIO.jpg