Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Προκήρυξη Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων «ΥΠΑΤΙΑ» 2016 για το Τμήμα Περιβάλλοντος

 

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει θεσμοθετήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Πρόγραμμα Υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ», με αντικείμενο τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος αντλείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του ιδρύματος και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σκοπός του Προγράμματος Υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» είναι:

  • η ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας με έμφαση στη βασική έρευνα,

  • Η προσέλκυση αξιόλογων νέων επιστημόνων και η παροχή ελκυστικού πλαισίου για ανάπτυξη διδακτορικής έρευνας.

 Η μέγιστη διάρκεια των υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» ανέρχεται σε τρία (3) έτη. Το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 8.000 ευρώ ετησίως. 

Η προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με επιβλέποντα/ουσα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι υποτροφίες «ΥΠΑΤΙΑ» διασφαλίζουν στους υποψήφιους διδάκτορες ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην έδρα του Τμήματος υποδοχής και την απρόσκοπτη εκπόνηση της διατριβής τους. Επίσης, ευνοούν την ένταξη των νέων επιστημόνων στη διδακτική και ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα γενικότερα. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Πρόγραμμα πρόκειται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία στο επιστημονικό πεδίο της «Σχολής Περιβάλλοντος» και ειδικότερα του Τμήματος Περιβάλλοντος.  

Η 3η Προκήρυξη Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ για το Τμήμα Περιβάλλοντος, δημοσιοποιήθηκε την 2η Φεβρουαρίου 2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο των Υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» http://www.ru.aegean.gr/YPATIA.