Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιτροπή Ερευνών

Ανακήρυξη Υποτρόφου Υποψηφίου Διδάκτορα ΥΠΑΤΙΑ 2016 για το Τμήμα Περιβάλλοντος

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 29.05.2017 

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει θεσμοθετήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Πρόγραμμα Υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ», με αντικείμενο τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος αντλείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του ιδρύματος και συγκεκριμένα από το αποθεματικό που δημιουργείται επί τούτου στον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σκοπός του Προγράμματος Υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» είναι:

  • η ενίσχυση της διδακτορικής έρευνας με έμφαση στη βασική έρευνα,

  • η προσέλκυση αξιόλογων νέων επιστημόνων και η παροχή ελκυστικού πλαισίου για ανάπτυξη διδακτορικής έρευνας.

 Το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ερευνητική παραγωγή του ιδρύματος και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση κέντρων ακαδημαϊκής αριστείας στις διάφορες Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσονται υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος «ΥΠΑΤΙΑ», εκ περιτροπής, για τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η σειρά των Σχολών καθορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατά την υπ’αριθμ. 230/20.12.2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και έκτοτε ισχύει. Η μέγιστη διάρκεια των υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ» ανέρχεται σε τρία (3) έτη. Το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 8.000 ευρώ ετησίως. 

Η 4η προκήρυξη Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ για το Τμήμα Περιβάλλοντος, δημοσιοποιήθηκε την 2α Φεβρουαρίου 2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 28η Φεβρουαρίου 2017. Η προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο των Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ (http://www.ru.aegean.gr/YPATIA), ενώ η πληροφορία έτυχε δημοσιότητας μέσω του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου μας, μηνυμάτων e-mail στις πανεπιστημιακές κοινότητες ελληνικών Πανεπιστημίων και επιστημονικών δικτύων, σε εφημερίδες και σχετικούς ιστότοπους. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Πρόγραμμα θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία στο επιστημονικό πεδίο της «Σχολής Περιβάλλοντος» και ειδικότερα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προτάσεις μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ (https://ypatia.aegean.gr). Οι βαθμολογήσεις των προτάσεων κυμάνθηκαν :=> από 107,17 έως 113,75. Η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολογήσεων των Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ, όπως αυτή ορίστηκε από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών, εργάστηκε εντατικά προκειμένου: (α) να ορίσει λίστα κριτών (Καθηγητές Ελληνικών/Ξένων Πανεπιστημίων) που είναι συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα των προτάσεων διδακτορικών διατριβών, (β) να επιλέξει τους κριτές μέσω κλήρωσης, (γ) να αποφασίσει τις ενέργειες αποστολής, υπενθύμισης, παραλαβής κρίσεων, (δ) να ελέγξει την ποιότητα και συμβατότητα των κρίσεων και (ε) να προτείνει στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών την ανακήρυξη των Υποτρόφων. 

Η ανακήρυξη Υποτρόφου Υποψήφιου Διδάκτορα ΥΠΑΤΙΑ 2016 για το Τμήμα Περιβάλλοντος εγκρίθηκε στην υπ’αριθμ. 318/09.05.2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και δημοσιεύθηκε στις Ανακοινώσεις του ιστοτόπου του προγράμματος (https://ru-blade2.aegean.gr/YPATIA/php/news.php). 

Με τη χορήγηση της υποτροφίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος, ολοκληρώνεται ο κύκλος χορήγησης υποτροφιών σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στο ερευνητικό δυναμικό μας. 

 

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Πρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης,

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

Δημοσθένης Βουγιούκας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ