σχετικά με το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, το οποίο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 269/11 Νοε. 2002, εξυπηρετεί διδακτικές κι ερευνετικές ανάγκες σε θέματα θεωρίας, έρευνας και τεκμηρίωσης δεδομένων του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Κώστας Ζώρας, πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

.

αποστολή του Εργαστηρίου:

image

 

Να καλύπτει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες του τμήματος Κοινωνιολογίας, καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
Να τεκμηριώνει την έρευνα και την μελέτη σε θέματα Θεσμικού Σχεδιασμού, Κοινωνιολογίας των Πολιτικών Θεσμών και Πρακτικών.

Να παράγει Κοινωνιολογικό & Παιδαγωγικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, να εκδίδει βιβλία και περιοδικά με Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και Παιδαγωγικούς στόχους.

Να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, με στόχο την επιστημονική εμβάθυνση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας.
Να εκτελεί ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου.

Να αναλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Να αναπτύξει την διεπιστημονικής έρευνας, στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του, και για τον λόγο αυτό, την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Να υποβοηθήσει και να αναπτύξει την θεωρητικής έρευνας στην χώρα μας, στα αντικείμενά του.

Να παρέχει υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α' 53), με το οποίο και ιδρύθηκε.

Να οργανώσει και να υποβοηθήσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές έρευνες.

Ιδιαίτερη σχέση έχει δε αναπτύξει με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκές Κοινωνίες». Αντικείμενο του εν λόγω  Π.Μ.Σ. είναι να μελετηθούν σε βάθος στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ποιοτικά και ποσοτικά:

  • Οι κοινωνικές-πολιτισμικές δυναμικές και προκλήσεις που εμφωλεύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική, Ανατολική/ Νοτιοανατολική και Μεσογειακή Ευρώπη.
  • οι δυνατότητες δόμησης του ενιαίου κοινωνικού ευρωπαϊκού χώρου και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (European Citizenship).
  • Η δυναμική των ευρωπαϊκών κρατών μεμονωμένα αλλά και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρύτερα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα.

Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

  • Η κατάρτιση νέων ερευνητών ικανών για έρευνα με στόχο την αποτύπωση της κοινωνικής δυναμικής και της ισορροπίας μεταξύ κεντρομόλων και κεντρόφυγων κοινωνικών δυνάμεων προς την κοινωνική / οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση της Ευρώπης.
  • Η μύηση του φοιτητή στη διεπιστημονική διερεύνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες – πολιτικών, θεσμικών, οικονομικών, πολιτισμικών, και γεωπολιτικών.

Με το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Τμήματος Κοινωνιολογίας συνεργάζεται επίσης με την:

Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet