ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Α. Φυσιογνωμία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Γεωργία και Περιβάλλον" είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος.

Το ΠΜΣ αποτελεί προϊόν διϊδρυματικής σύμπραξης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως κύριου επιστημονικού φορέα, με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (75% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 25% Εθνικοί Πόροι), Μέτρο 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.στ «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)». Το υποέργο ΠΜΣ «Γεωργία και Περιβάλλον» εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 827/28-1-2003 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ και εντάχθηκε στο Μέτρο 2.6 του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο "Περιβάλλον-Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου" με την υπ΄ αριθμό πρωτ. 3590/7-4-2003 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, με λήξη την 31/08/2006. Στις 30 Αυγούστου 2006, με την υπ΄ αριθμ. 17969/30-8-2006 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, εγκρίθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος που προηγήθηκε, η 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στο μέτρο 2.6 με τίτλο «Περιβάλλον- Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», στην οποία ορίστηκε η λήξη του υποέργου ΠΜΣ «Γεωργία και Περιβάλλον» την 31/08/2008. Στο πλαίσιο της επέκτασης του φυσικού αντικειμένου και της έγκρισης της 1ης τροποποίησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ εγκρίθηκε συνεργασία και με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Στις 15 Νοεμβρίου 2007, με την υπ΄ αριθμ. 26006/15-11-2007 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, εγκρίθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος που προηγήθηκε, η 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στο μέτρο 2.6 με τίτλο «Περιβάλλον- Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». Για την υλοποίηση του ΠΜΣ απασχολείτε το υφιστάμενο δυναμικό του Τμήματος Περιβάλλοντος σε διδακτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, μέλη ΕΠ των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ καθώς και μέλη του ειδικού τεχνικού προσωπικού και λοιπού εργαστηριακού προσωπικού του οικείου ΤΕΙ για τη συμμετοχή τους στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών υποστηρικτικών εργασιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2(α) της απόφασης 31364 Β7/27-3-2002 ΥΑ. Επίσης απασχολούνται το διδακτικό, ειδικό τεχνικό και εργαστηριακό προσωπικό του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (παρ. 3, άρθρο 12 του Ν 2083/92). Την ευθύνη για την ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι η Μυτιλήνη Ν. Λέσβου, η Αρτα έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου και τα Χανιά έδρα του ΜΑΙΧ. Το Πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 (ΦΕΚ έγκρισης λειτουργίας ΠΜΣ) και αναμορφώθηκε το ακαδ. έτος 2007-08 (ΦΕΚ αναμόρφωσης ΠΜΣ).
 
Β. Αποστολή και στόχοι του ΠΜΣ

Βασική αποστολή του Προγράμματος είναι η κατάρτιση / ειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν σχέση με την γεωργική παραγωγή. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής γεωργικής πολιτικής καθώς και στις δράσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής διατήρησης των αγροοικοσυστημάτων. Η διατήρηση της παραγωγικότητας των αγροοικοσυστημάτων, η μείωση των ζημιών από τις ανεξέλεγκτες ανθρώπινες επεμβάσεις για την εξασφάλιση μιας δυναμικής και αειφόρου ισορροπίας εισροών και εκροών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της παραγωγής στο διηνεκές αποτελούν τις βασικές αρχές δόμησης του Προγράμματος. Εκτός από τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη που θα διαχυθούν στον περίγυρο της δραστηριότητας τους. Το ΠΜΣ θα είναι σε ισχύ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και θα χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ μέχρι τις 31-8-2008. Η επέκταση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα είναι σε ισχύ κατά την περίοδο 2006-2008.

Η αποστολή του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από την ικανοποίηση των παρακάτω στόχων:

Στόχος 1: Η συμβολή στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού γεωργικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης γεωργικών πόρων, της διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων και την προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των γεωργικών πόρων της χώρας.

Στόχος 2: Η παραγωγή σε μόνιμη και διευρυνόμενη βάση ανθρώπινου κεφαλαίου εξειδικευμένου σε περιβαλλοντικά προβλήματα / ζητήματα που αφορούν τον γεωργικό τομέα ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός αφορά τρία σημαντικά επί μέρους ζητήματα: τη φυσιογνωμία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος, τη φυσιογνωμία του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους, τα υλικά μέσα και την τεχνογνωσία της διδασκαλίας.

Στόχος 3: Η παραγωγή προϊόντων κυρίως εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα που αφορά τη γεωργία και το περιβάλλον.

Στόχος 4: Η διάχυση πολιτισμικών αξιών και πληροφοριών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται με τη γεωργική παραγωγή.

.