ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την έγκριση της 2ης τροποποίησης απόφασης ένταξης πράξης στο μέτρο 2.6 με τίτλο «Περιβάλλον-Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 26006/15-11-2007 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, το ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" ολοκληρώθηκε σε δεκατέσσερα πακέτα εργασίας (ΠΕ) το κάθε ένα από τα οποία περιελάμβανε έναν αριθμό δράσεων:
 
ΠΕ1: Εφαρμογή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Α΄ Φάσης (1-9-2002 έως 31-8-2006)
ΠΕ2: Εφαρμογή ΠΜΣ Β' Φάσης (1-9-2006 έως 31-8-2008)
ΠΕ3: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Α΄ Φάσης
ΠΕ4: Επικαιροποίηση Υφιστάμενου, και Δημιουργία Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού Β' Φάσης
ΠΕ5: Κινητικότητα συμμετεχόντων και δικτύωση ΠΜΣ Α΄ Φάσης
ΠΕ6: Κινητικότητα συμμετεχόντων και δικτύωση ΠΜΣ Β' Φάσης
ΠΕ7: Προβολή Α΄ Φάσης
ΠΕ8: Προβολή Β' Φάσης
ΠΕ9: Αξιολόγηση (Βιωσιμότητα) Α΄ Φάσης
ΠΕ10: Αξιολόγηση (Βιωσιμότητα) Β' Φάσης
ΠΕ11: Διαχείριση Εργου Α΄ Φάσης
ΠΕ12: Διαχείριση Εργου ΕΠΕΑΕΚ Β' Φάσης
ΠΕ13: Διασύνδεση με παραγωγική διαδικασία
ΠΕ14: Διημερίδα επαφών και ανταλλαγής απόψεων της επιστημονικής κοινότητας (φοιτητές, διδάσκοντες) με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 
Αναλυτική περιγραφή δράσεων πακέτων εργασίας (περιγραφή στόχων, παραδοτέα, χρονικός προγραμματισμός, αλληλοσύνδεση μεταξύ των πακέτων εργασίας
 
ΠΕ1: Εφαρμογή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Α΄ Φάσης (1-9-2002 έως 31-8-2006)
 
Στόχος του 1ου πακέτου εργασίας ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας του ΠΜΣ με βάση την στρατηγική του προγράμματος, τον κανονισμό Λειτουργίας και τον Οδηγό Σπουδών. Περιλαμβάνονται εδώ έξι δράσεις που διαρθρώνονται σε προπαρασκευαστικές (οργανωτικές /διοικητικές) ενέργειες για την εφαρμογή του Πιλοτικού Μονοετούς Διπλώματος Ειδίκευσης και αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση του (περιεχόμενο μαθημάτων, ερευνητικοί άξονες, εκπαιδευτικό υλικό κλπ) που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των πακέτων ΠΕ1.2 ΠΕ1.3. Αναμορφωμένο Εντατικό Μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τελικά δομημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει και την Γραμματειακή υποστήριξη του έργου.
 
Διάρκεια: 48 μήνες (1-9-2002 έως 31-8-2006)
Παραδοτέα προϊόντα: Εκθέσεις Αξιολόγησης
Α. Πιλοτική εφαρμογή Εντατικού Μονοετούς Διπλώματος Ειδίκευσης
Β. Αναμορφωμένο Εντατικό Μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γ. Τελικά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών Εντατικού Μονοετούς ΠΜΣ
 
Οι πέντε δράσεις του ΠΕ1 συνδέουν το ΠΕ1 με τα υπόλοιπα ΠΕ ως εξής: οι δράσεις ΠΕ1.1, ΠΕ1.2 και ΠΕ1.3, συνδέονται με το ΠΕ3 καθώς και με το ΠΕ5. Οι δράσεις ΠΕ1.4 και ΠΕ1.5 συνδέονται αντίστοιχα με τα ΠΕ7 και ΠΕ9.
 
Οι πέντε δράσεις του ΠΕ1 αναλυτικότερα αφορούν:
 
ΠΕ1.1 Εφαρμογή Πιλοτικού Μονοετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Βασικό αντικείμενο της δράσης ήταν η πιλοτική εφαρμογή του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η δοκιμή των βασικών θεματικών κύκλων του ΠΜΣ που επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν τον πρώτο χρόνο του μεταπτυχιακού Προγράμματος ειδίκευσης αποτέλεσαν την εκπαιδευτική μέριμνα της δράσης αυτής στα πλαίσια του ΠΕ1.
 
ΠΕ1.2  Εφαρμογή Αναμορφωμένου Εντατικού Μονοετούς ΠΜΣ
 
Βασικό αντικείμενο της δράσης ήταν η υλοποίηση ενός Αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών που αξιοποίησε όλη την γνώση του πιλοτικού προγράμματος για να δημιουργήσει ένα εφάμιλλο και ανταγωνιστικό ΠΜΣ σε εθνικό επίπεδο. Βασικά επιχειρησιακά όργανα είναι ο Διευθυντής Σπουδών και οι διδάσκοντες καθηγητές που μεταφέρουν στη ΓΣΕΣ στοιχεία από την εφαρμογή του ΠΜΣ.
 
ΠΕ1.3 Εφαρμογή Τελικά δομημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Βασικό αντικείμενο της δράσης είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός τελικά δομημένου προγράμματος σπουδών που θα είναι βιώσιμο από τη μια αλλά εξαιρετικά ποιοτικό από την άλλη μια και η λειτουργία του θα βασίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από άλλες πηγές χρηματοδότησης πλην του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
 
ΠΕ1.4 Πρόσκληση και επιλογή υποψηφίων σπουδαστών για το Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης
 
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών για το Δίπλωμα. Ειδίκευσης. Γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και ΤΕΙ κατά προτεραιότητα Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κατ' εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων τμημάτων κρινόμενοι κατά περίπτωση.
 
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
α) το γενικό βαθμό πτυχίου
β) την επίδοση σε Διπλωματική εργασία
γ) την γνώση ξένης γλώσσας (πιστοποίηση από σχετικούς τίτλους σπουδών ή εξετάσεις)
δ) την προσωπική συνέντευξη
ε) τυχόν επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται μέχρι 30 για κάθε έτος λειτουργίας του προγράμματος. Ο αριθμός των υποτροφιών ανέρχεται σε 4 κάθε έτος και δίνεται το πρώτο εξάμηνο με βάση την σειρά επιλογής τους στο πρόγραμμα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο με βάση την απόδοσή τους στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 
ΠΕ1.5 Αξιολόγηση και Προσαρμογή ΠΜΣ Μονοετούς,  Αναμορφωμένου Εντατικού Μονοετούς  ΠΜΣ και Τελικά Δομημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών
 
Στόχος της δράσης είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και η αποτίμηση των λειτουργικών αναγκών του κύκλου σπουδών έτσι όπως εφαρμόζεται κάθε χρόνο. Η μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτηματολόγια στους σπουδαστές και στους διδάσκοντες.
 
 
ΠΕ2: Εφαρμογή ΠΜΣ Β' Φάσης (1-9-2006 έως 31-8-2008)
 
Στόχος του 2ου πακέτου εργασίας ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας του ΠΜΣ με βάση την στρατηγική του Προγράμματος, τον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Οδηγό Σπουδών. Περιλαμβάνονται εδώ τέσσερις δράσεις που διαρθρώνονται σε προπαρασκευαστικές (οργανωτικές / διοικητικές) ενέργειες για την εφαρμογή του Μονοετούς Διπλώματος Ειδίκευσης και πειραματική εφαρμογή Διετούς Διπλ. Ειδίκευσης μέσω έρευνας. Στη Β' φάση (επέκταση φυσικού αντικειμένου) του Διετούς Διπλ. Ειδίκευσης προβλέπεται να ληφθεί υπόψη η τελική αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρησή του (περιεχόμενο μαθημάτων, ερευνητικοί άξονες, εκπαιδευτικό υλικό κλπ). Το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει επίσης την Οργανωτική, Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του έργου. 
 
Διάρκεια : 24 μήνες (1-9-2006 έως 31-8-2008)
Παραδοτέα προϊόντα:   Εκθέσεις Αξιολόγησης
α. αναμορφωμένου Μονοετούς ΠΜΣ
β. πιλοτικής εφαρμογής Διετούς Διπλώματος Ειδίκευσης μέσω έρευνας
γ. τελικά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών Διετούς ΠΜΣ
 
Οι τέσσερις δράσεις του ΠΕ2 συνδέουν το ΠΕ2 με τα υπόλοιπα ΠΕ ως εξής: οι δράσεις ΠΕ2.1 και ΠΕ2.2, συνδέονται με το ΠΕ4 καθώς και με το ΠΕ6. Οι δράσεις ΠΕ2.3 και ΠΕ2.4 συνδέονται αντίστοιχα με τα ΠΕ8 και ΠΕ10.
 
Οι τέσσερις δράσεις του ΠΕ2 αναλυτικότερα αφορούν:
 
ΠΕ2.1 Εφαρμογή Μονοετούς Προγράμματος Σπουδών
 
Η δοκιμή των βασικών θεματικών κύκλων του ΠΜΣ που επιλέγονται ανά έτος από την ΓΣΕΣ, καθώς και το κατάλληλο πρόγραμμα μαθημάτων για το αναμορφωμένο Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης αποτελούν την εκπαιδευτική μέριμνα της δράσης αυτής στα πλαίσια του ΠΕ2. Η εκπαιδευτική προσέγγιση των τριών προηγουμένων ετών υπαγόρευσε τον προσδιορισμό τριών θεματικών περιοχών οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν και μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα: Διαχείριση αγροοικοσυστημάτων, Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων, Διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 
ΠΕ2.2 Πιλοτική εφαρμογή Διετούς ΠΜΣ και Οργάνωση Προγράμματος Σπουδών
 
Στόχος της δράσης είναι η διαμόρφωση ενός ΠΜΣ που να είναι εφάμιλλο και ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο κατά το πρότυπο του ήδη αναμορφωμένου αντίστοιχου Μονοετούς. Βασικό αντικείμενο της δράσης είναι η πιλοτική εφαρμογή του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Ειδίκευσης μέσω έρευνας (εξειδίκευση του περιεχομένου των μαθημάτων για το Δίπλωμα Ειδίκευσης, προσδιορισμός των διαδικασιών για την προσέλκυση και επιλογή των υποψηφίων αλλά και για την παρακολούθηση / αξιολόγηση των φοιτητών του Διετούς ΠΜΣ). Η μέθοδος εστιάζεται στην ανάλυση περιεχομένου παρόμοιων ΠΜΣ του εξωτερικού και στον συσχετισμό με τους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις του ΠΜΣ.
 
ΠΕ2.3 Πρόσκληση και επιλογή υποψηφίων σπουδαστών για το Μονοετές και Διετές (μέσω έρευνας) Δίπλωμα Ειδίκευσης
 
Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών για το Διπλ. Ειδίκευσης με βάση την τριετή εμπειρία του θεσμοθετημένου ΠΜΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος (συνέντευξη, περιεχόμενο σπουδών σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τυχόν εμπειρία / ερευνητικές δημοσιεύσεις κλπ). Οι προκηρύξεις των θέσεων για το διετές κύκλο σπουδών θα γίνονται με βάση τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του ΠΜΣ, την ερευνητική υποδομή / ανάγκες των εργαστηρίων και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων.
 
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανέρχεται έως και 30 για κάθε έτος λειτουργίας του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο αριθμός των υποτροφιών για το μονοετή κύκλο σπουδών θα συνεχίσει να είναι τέσσερις (4) ανά έτος και θα δίνεται το πρώτο εξάμηνο με βάση την σειρά επιλογής τους στο πρόγραμμα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο με βάση την απόδοσή τους στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Για το διετή κύκλο θα είναι δύο (2) ανά έτος και θα δίνονται με βάση την εισαγωγή τους και τις επιδόσεις στα μαθήματα των ακαδ. εξαμήνων (λεπτομέρειες μετά την ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας). Στόχος της δράσης είναι η προσέλκυση αξιόλογων υποψήφιων και επιλογή των καταλληλότερων για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και προσανατολισμούς του ΠΜΣ.
 
ΠΕ2.4 Αξιολόγηση και Προσαρμογή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διετούς Διπλώματος Ειδίκευσης
 
Στόχος της δράσης είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και η αποτίμηση των λειτουργικών αναγκών και προϋποθέσεων του Διετούς πιλοτικού ΠΜΣ, η εκτίμηση της εφικτότητας των στόχων του και η αναθεώρηση του περιεχομένου και της οργάνωσής του. Η μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτηματολόγια στους φοιτητές και στους διδάσκοντες.
 
ΠΕ3: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Α΄ Φάσης
 
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τρεις δράσεις που αναφέρονται στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (διδακτικού και εποπτικού υλικού) για το Πιλοτικό Εντατικό Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης, την επικαιροποίηση του διδακτικού αυτού υλικού για το Αναμορφωμένο Εντατικό Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και για το τελικά Δομημένο Πρόγραμμα και την εξασφάλιση της πρόσβασης των διδασκόντων και διδασκομένων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και πληροφοριών.
 
Στόχος του πακέτου είναι η άριστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος στο ΠΜΣ (Πιλοτικό Μονοετές και Αναμορφωμένο Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης).
 
Διάρκεια: 36 μήνες (1-9-2003 έως 31-8-2006)
Παραδοτέο προϊόν: Διδακτικό και εποπτικό υλικό
 
Οι δράσεις του ΠΕ3 συνδέουν το ΠΕ3 με τα υπόλοιπα ΠΕ ως εξής: οι δράσεις  ΠΕ3.1 και ΠΕ3.2 συνδέονται με το ΠΕ1, αλλά και με το ΠΕ7, εφόσον το νέο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί αξία προβολής και καινοτομίας.
 
ΠΕ3.1 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 
Αναλυτικότερα έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση του περιεχομένου των μαθημάτων για το Εντατικό Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης, η αναζήτηση κατάλληλης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και η συσχέτισή της με την διατιθέμενη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημιουργήθηκε πρωτότυπο διδακτικό / εποπτικό υλικό (syllabus Μονοετούς ΠΜΣ). Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διεξαγωγής των μαθημάτων online (εκπαίδευση από απόσταση μέσω internet) υπάρχει στη διάθεση του ΠΜΣ από το Τμήμα Περιβάλλοντος το λογισμικό Meeting Point & ClassPoint μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να διδάξει από απόσταση μέσω teleconference. Αυτή η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων έχει βέλτιστη εφαρμογή στην περίπτωση των Επισκεπτών -από απόσταση- Καθηγητών. Στη διάθεση επίσης του Τμήματος υπάρχει το εκπαιδευτικό λογισμικό TopClass για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των μαθημάτων offline. Το νέο αυτό εκπαιδευτικό λογισμικό επιτρέπει την παρακολούθηση των μαθημάτων μέσα από το Διαδίκτυο (ασκήσεις, test, σημειώσεις κλπ) αυξάνοντας τις επικοινωνιακές δυνατότητες των φοιτητών κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της  διπλωματικής τους διατριβής.
 
Σκοπός των ανωτέρω είναι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί στόχοι:
· Υλικό διαθέσιμο πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως κείμενο για μελέτη, εκπαιδευτικά videos ή αλληλεπιδράσεις σελίδες Web
· Υλικό διαθέσιμο μετά το μάθημα, όπως tests, αξιολογήσεις, συνδιασκέψεις, αναθέσεις εργασιών
· Υλικό διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως επιδείξεις, σημειώσεις της στιγμής σε μαυροπίνακα, σημειώσεις μαθήματος και υλικό που οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν μόνοι τους, με τον διδάσκοντα ή με κοινή ομάδα εργασίας.
· Ερωτήσεις του διδάσκοντα προς τους φοιτητές / των φοιτητών προς τον διδάσκοντα /μεταξύ των διδασκομένων
· Εκτίμηση των αντιδράσεων των φοιτητών πάνω στη διδασκαλία του εκπαιδευτικού αντικειμένου και δυνατότητα αναπροσαρμογής της βασισμένη σε ανάδραση των διδασκομένων
· Αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών πριν/ κατά τη διάρκεια και μετά το μάθημα, βασισμένη σε tests, αναφορές και παρουσιάσεις.
 
Η δράση περιλαμβάνει συγγραφή σημειώσεων και μελετών περιπτώσεων, την προσαρμογή διαφανειών, slides, video, χαρτών κλπ με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων, αλλά και την κατάλληλη προσαρμογή του υλικού για λειτουργία του στο περιβάλλον του Διαδικτύου.
 
Τέλος το πακέτο περιλαμβάνει τη δράση του προσδιορισμού καταλόγων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών και τη θεσμική και οργανωτική εξασφάλιση των διασυνδέσεων των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος με αυτές. Στόχος της δράσης είναι η οργάνωση της πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και πληροφοριών σε συνδυασμό με τις δράσεις των δικτύων και βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
ΠΕ3.2 Επικαιροποίηση Εκπαιδευτικού υλικού
 
Στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση καταλόγων επέκτασης βιβλιογραφίας και η συμπλήρωση / επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΠΕ2.1 για την πλήρη κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ΠΜΣ στα θέματα γεωργικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η έμφαση στην ανανέωση του διδακτικού υλικού δίνεται και στη συμπλήρωσή του με μελέτες περιπτώσεων (case studies).
 
ΠΕ3.3 Ανάπτυξη πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα και βάσεις δεδομένων
 
Η δράση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό καταλόγων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών και την θεσμική και οργανωτική εξασφάλιση των διασυνδέσεων των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος με αυτές.
 
Στόχος της δράσης είναι η οργάνωση της πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και πληροφοριών σε συνδυασμό με τις δράσεις των δικτύων και βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
 
ΠΕ4: Επικαιροποίηση Υφιστάμενου και Δημιουργία Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού Β' Φάσης
 
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τρεις δράσεις που αναφέρονται στην επικαιροποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού για το αναμορφωμένο εντατικό Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης, την παραγωγή και ανάπτυξη διδακτικού και εποπτικού υλικού για το νέο Διετές Δίπλωμα Ειδίκευσης (με έμφαση στις ερευνητικές κατευθύνσεις του ΠΜΣ) και την περαιτέρω ανάπτυξη και εξασφάλιση της πρόσβασης διδασκόντων και διδασκομένων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και πληροφοριών. Η παράλληλη υιοθέτηση από το ΠΜΣ μαθημάτων μέσω tele-conference, η off-line παρακολούθηση μαθημάτων μέσα από το Διαδίκτυο (Top-Class), επιβάλλει την ψηφιακή καταγραφή των διαλέξεων επισκεπτών καθηγητών και αναμετάδοση αυτών από την Ιστοσελίδα του Προγράμματος.
 
Στόχος του πακέτου είναι η άριστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Περιβάλλοντος στο ΠΜΣ (Μονοετές και Διετές Δίπλωμα Ειδίκευσης).
 
Διάρκεια: 24 μήνες (1-9-2006 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Διδακτικό και Εποπτικό Υλικό
 
Οι δράσεις του ΠΕ4 συνδέουν το ΠΕ4 με τα υπόλοιπα ΠΕ ως εξής: οι δράσεις  ΠΕ4.1 και ΠΕ4.2 συνδέονται με το ΠΕ2, αλλά και με το ΠΕ8, εφόσον το νέο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί αξία προβολής και καινοτομία.
 
ΠΕ4.1 Επικαιροποίηση υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ολοκληρώθηκε για το εντατικό Μονοετές Δίπλωμα Ειδίκευσης η ανάλυση του περιεχομένου των μαθημάτων και θεματικών κύκλων του προγράμματος σπουδών, η αναζήτηση κατάλληλης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, και η συσχέτισή της με την διατιθέμενη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημιουργήθηκε πρωτότυπο διδακτικό / εποπτικό υλικό (syllabi Μονοετούς ΠΜΣ) για τις ανάγκες των διδακτικών σπονδύλων.
 
Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διεξαγωγής των μαθημάτων online (εκπαίδευση από απόσταση μέσω internet) είναι στη διάθεση του ΠΜΣ το λογισμικό Meeting Point & ClassPoint μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να διδάξει από απόσταση - μέσω teleconference. Η πρόσθετη αυτή δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων έχει βέλτιστη εφαρμογή στη περίπτωση των Επισκεπτών -από απόσταση- Καθηγητών.
 
Στόχος της νέας δράσης είναι η κατάρτιση καταλόγων επέκτασης της βιβλιογραφίας, και η συμπλήρωση / επικαιροποίηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού (dossier σπονδύλων Μονοετούς) για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του ΠΜΣ στα θέματα περιβαλλοντικής γεωργίας. Η έμφαση στην ανανέωση του διδακτικού υλικού θα δοθεί στη συμπλήρωσή του με μελέτες περιπτώσεων (case studies).
 
ΠΕ4.2 Παραγωγή και απόκτηση νέου εκπαιδευτικού / διδακτικού υλικού
 
Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή σύγχρονου διδακτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του πιλοτικού Διετούς Διπλώματος Ειδίκευσης.
 
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος αποτελεί το 2ο Τμήμα στην Ελλάδα που εξοπλίστηκε με το εκπαιδευτικό λογισμικό TopClass για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των μαθημάτων off line. Το νέο αυτό εκπαιδευτικό λογισμικό επιτρέποντας την παρακολούθηση των μαθημάτων μέσα από το Διαδίκτυο (ασκήσεις, tests, σημειώσεις κλπ) έχει αυξήσει τις επικοινωνιακές δυνατότητες με τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η δυνατότητα αυτή θα εφαρμοστεί πιλοτικά για 3 ενότητες μαθημάτων κατά τη διάρκεια της επέκτασης του φυσικού αντικειμένου.
 
Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του διετούς Διπλώματος Ειδίκευσης η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού θα αναβαθμισθεί και θα επεκταθεί σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Η ερευνητική φύση του προγράμματος σπουδών του διετούς Διπλώματος Ειδίκευσης και η ανάγκη για επικέντρωση του φοιτητή στο ερευνητικό θέμα της διπλωματικής του εργασίας, καθιστά δύσκολη την προσφορά διδασκομένων μαθημάτων. Από την άλλη πλευρά η διεπιστημονικότητα του προφίλ (α' πτυχίο) των φοιτητών, καθιστά απαραίτητη την προσφορά από το ΠΜΣ συμπληρωματικών βασικών γνώσεων στα αντικείμενα της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος. Η προετοιμασία από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού θα επιτρέψει την κάλυψη των αναγκών που εμφανίζονται. Ο φοιτητής του διετούς θα μπορεί παράλληλα με την ερευνητική του εργασία στο πεδίο να διδάσκεται και να εξετάζεται από το έτοιμο εκπαιδευτικό μενού που θα υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Top Class στο Διαδίκτυο. Επίσης η οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων σε συγκεκριμένο χρόνο θεωρείται απαραίτητη.
 
Υλοποιούνται έτσι εννέα βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:
· Υλικό διαθέσιμο πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως κείμενο για μελέτη, εκπαιδευτικά videos ή αλληλεπιδραστικές σελίδες Web
· Υλικό διαθέσιμο μετά το μάθημα, όπως tests, αξιολογήσεις, συνδιασκέψεις, αναθέσεις εργασιών
· Υλικό διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως επιδείξεις, σημειώσεις της στιγμής σε μαυροπίνακα, σημειώσεις μαθήματος και υλικό που οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν μόνοι τους, με τον διδάσκοντα ή με κοινή ομάδα εργασίας
· Επίβλεψη των διδασκομένων και έγκριση του διδάσκοντα για αλληλεπίδραση μεταξύ των διδασκομένων
· Ερωτήσεις του διδάσκοντα προς τους φοιτητές/ των φοιτητών προς τον διδάσκοντα/ μεταξύ των διδασκομένων
· Εκτίμηση των αντιδράσεων των φοιτητών πάνω στη διδασκαλία του εκπαιδευτικού αντικειμένου και δυνατότητα αναπροσαρμογής της βασισμένη σε ανάδραση των διδασκομένων
· Αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών πριν/ κατά τη διάρκεια και μετά το μάθημα, βασισμένη σε tests, αναφορές και παρουσιάσεις.
 
Η δράση περιλαμβάνει τη συγγραφή σημειώσεων και μελετών περιπτώσεων, την προσαρμογή διαφανειών, slides, video, χαρτών, κλπ με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων, αλλά και την κατάλληλη προσαρμογή του υλικού για λειτουργία του στο περιβάλλον του Διαδικτύου.
 
ΠΕ4.3 Ανάπτυξη πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα και βάσεις δεδομένων
 
Η δράση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό καταλόγων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών και την θεσμική και οργανωτική εξασφάλιση των διασυνδέσεων των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος με αυτές.
 
Στόχος της δράσης είναι η οργάνωση της πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και πληροφοριών σε συνδυασμό με τις δράσεις των δικτύων και βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
 
ΠΕ5: Κινητικότητα συμμετεχόντων και δικτύωση ΠΜΣ Α΄ Φάσης
 
Ο Κοινός Ερευνητικός και Εκπαιδευτικός Χώρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι ήδη πραγματικότητα. Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν ένα κρίσιμο πυλώνα αυτής της προσπάθειας, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται πλήρως από τα μέλη ΔΕΠ και τα στελέχη του Τμήματος Περιβάλλοντος και των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Στα πλαίσια αυτά, ο στόχος του 5ου πακέτου εργασίας (ΠΕ5) είναι τριπλός:
· η διάχυση και μεταφορά εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων
· η ενσωμάτωση στο ΠΜΣ state-of-the-art εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων
· η εξοικονόμηση πόρων μέσω της εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας στην οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 
Παράλληλα με την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, οι δραστηριότητες του ΠΕ5 αναμένεται να έχουν σπουδαία παράλληλα αποτελέσματα:
· Στην ενδυνάμωση της επιστημονικής και οργανωτικής εξωστρέφειας του Τμήματος Περιβάλλοντος και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
· Στην εμπέδωση μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής συνείδησης διδασκόντων και διδασκομένων μέσω της έκθεσής τους σε διαφορετικές πολιτισμικές και εκπαιδευτικές πραγματικότητες.
· Στην πολιτισμική ζωή της Μυτιλήνης, και της Άρτας δύο περιοχών κοινωνικά ευαίσθητων.
 
Ως μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν ειδικές δράσεις όπως:
· Η μετακίνηση των διδασκομένων για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
· Η μετακίνηση διδασκόντων για διαλέξεις στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.
· Η συνεργασία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές ομάδες.
· Η επεξεργασία στρατηγικής.
· Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάχυσης επιστημονικών πορισμάτων στην τοπική κοινωνία και στις ομάδες συμφερόντων.
 
Το σύνολο των δράσεων του ΠΕ5 διαρθρώνονται σε τρία επιμέρους πακέτα εργασίας:
1. Τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών (ΠΕ5.1)
2. Την οργάνωση του θεσμού των επισκεπτών-εταίρων (ΠΕ5.2)
3. Την κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων (ΠΕ5.3)
 
Η υλοποίηση του πακέτου εργασίας ΠΕ5 στηρίχτηκε στη συμβολή των μελών ΔΕΠ και στο δυναμικό του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ΠΕ5 το εμφανίζουν να έχει συνέργιες με τα υπόλοιπα Πακέτα εργασίας ως εξής: εμφανώς με τις δράσεις ΠΕ1.1, ΠΕ1.2, και  ΠΕ1.3 εφόσον η κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων του ΠΜΣ έχει ως κύριο σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υλοποιείται μέσω των προαναφερόμενων.
 
Η δράση ΠΕ5.1 εμφανίζει συνέργια με τη δράση ΠΕ7.2. Aμεση σύνδεση της δράσης ΠΕ7.3 υπάρχει επίσης και με τη δράση ΠΕ5.3 αλλά και με την οργάνωση του θεσμού των Επισκεπτών-εταίρων (ΠΕ5.2) εφόσον η αναζήτηση χορηγιών θα έχει ανάμεσα σε άλλους στόχους και την οικονομική στήριξη του θεσμού των Επισκεπτών καθηγητών αλλά και την κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων για ερευνητικούς / εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τέλος το ΠΕ9 μέσω της Εξωτερικής Αξιολόγησης του φυσικού αντικειμένου και της εκπόνησης Μελέτης Βιωσιμότητας θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα και εφικτότητα των στόχων του παρόντος ΠΕ5.
 
Διάρκεια: 48 μήνες (1-9-2002 έως 31-8-2006)
Παραδοτέο προϊόν: Έκθεση πεπραγμένων και εσωτερικής αξιολόγησης των συνεργασιών και της κινητικότητας διδασκόντων και διδασκομένων
 
ΠΕ5.1 Δημιουργία Στρατηγικών Συνεργασιών
 
Η δράση  επικεντρώθηκε στην επέκταση της δικτύωσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην πρόσκληση ομιλητών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε διεθνή consortia και επιτροπές. Στόχος της εξειδίκευσης των διεθνών συνεργασιών είναι αφενός η υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας αφετέρου όμως η διείσδυση του ΠΜΣ και των αποφοίτων του στην εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Βασικό κριτήριο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η συμπληρωματικότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα πεδία διδασκαλίας και έρευνας και το ειδικό βάρος των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων, επαγγελματικών ενώσεων, και δημόσίων φορέων στη βελτίωση της απασχόλησης των αποφοίτων. Η συνεργασία θα εδραιωθεί με τη βάση μεσοπρόθεσμων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων /φορέων και συμβάσεων με εξειδικευμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους.
 
Η συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, και η δικτύωση με Ελληνικά ΠΜΣ συμπληρωματικών ειδικοτήτων, η συνεργασία με Υπουργεία και φορείς για θέματα πρακτικής άσκηση κλπ έδωσαν υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο στο Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και στο ΤΕΙ Ηπείρου.
 
Παράλληλα το πρόγραμμα ανέπτυξε συνεργασία με τα νέα ΠΜΣ των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη.
 
ΠΕ5.2 Οργάνωση θεσμού Επισκεπτών-Εταίρων
 
Ο θεσμός των επισκεπτών-εταίρων αποτελεί ήδη εδώ και πολλά χρόνια μια σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης και κινητικότητας των αγγλοσαξονικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών Ιδρυμάτων. Στη χώρα μας ο θεσμός αυτός είναι ακόμα ανύπαρκτος: οι επισκέψεις ξένων καθηγητών σε Ελληνικά πανεπιστήμια οργανώνονται σε ad hoc, προσωπική βάση, και τα αποτελέσματα των επισκέψεων αυτών διαχέονται στις καλύτερες των περιπτώσεων σε ένα στενό κύκλο διδασκόντων και των υποψηφίων διδακτόρων τους. Η πραγματικότητα αυτή δεν αλλάζει ουσιαστικά ακόμα και αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προκήρυξε ήδη ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης επισκεπτών-καθηγητών Ελληνικής καταγωγής ή εθνικότητας σε Ελληνικά ΑΕΙ.
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος τόσο λόγω του φυσικού πλεονεκτήματος της γεωγραφικής του θέσης όσο και λόγω της διεθνούς αναγνώρισης του επιστημονικού του δυναμικού, μπορεί να αντλήσει από μια αξιόλογη δεξαμενή διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού για να στηρίξει και να αναπτύξει το θεσμό των επισκεπτών-εταίρων. Η θεσμοθέτηση του θεσμού αυτού στο ΠΜΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:
- Για την ακαδημαϊκά πληρέστερη αξιοποίηση του διεθνούς του επιστημονικού προφίλ.
- Για την εκπαιδευτικά πληρέστερη ενσωμάτωση των επισκεπτών του
- Για την θεσμική κατοχύρωση τόσο τη δική του όσο και των επισκεπτών του.
 
Η επιλογή των επισκεπτών-εταίρων οργανώθηκε σε αξιοκρατική βάση με προσπάθεια να προσελκυσθούν κορυφαίοι επιστήμονες του χώρου της περιβαλλοντικής γεωργικής  διαχείρισης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να οργανωθεί μια αντίστοιχου επιπέδου παραμονή και επιστημονική δραστηριότητα των επισκεπτών του στη Μυτιλήνη. Ο θεσμός θα συμβάλλει έτσι στη δημιουργία πόλου έλξης αξιόλογων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ, αλλά και Ελλήνων και ξένων συναδέλφων στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Ο θεσμός ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο 2003 και μέχρι σήμερα φιλοξενήθηκαν πέντε διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου.
Ήδη στα πλαίσια του εγκεκριμένου ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση" έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (επικ. Καθ. Τ. Ακριώτης) ο σχεδιασμός του θεσμού.
 
ΠΕ5.3 Κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων
 
Στο πλαίσιο Κοινοτικών προγραμμάτων κινητικότητας (Erasmus/Socrates) το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεργάζεται με 17 ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετές δεκάδες φοιτητές έχουν μετακινηθεί και παρακολουθήσει συμπληρωματικά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών τους. Κατ' αντιστοιχία φοιτητές Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκπαιδευτεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κινητικότητα /δικτύωση  αφορά την δυνατότητα των φοιτητών του ΠΜΣ να παρακολουθήσουν ειδικά εργαστήρια και σεμινάρια πρακτικής εφαρμογής στο ΤΕΙ Ηπείρου.
 
Η κινητικότητα των φοιτητών του ΠΜΣ με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα έχει επιτευχθεί μέσω της εργαστηριακής εξάσκησης που έγινε στην Aρτα τον δεύτερο μήνα κάθε θερινού εξαμήνου. Πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος που διεξάγονται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ολοκληρωθεί η βρίσκονται σε εξέλιξη μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα (ΜΕDALUS-17 Πανεπιστήμια, IMPEL-10 Πανεπιστήμια, ACCELERATES-8 Πανεπιστήμια, BIODEPTH-9 Πανεπιστήμια, ECOWET-4 Πανεπιστήμια, EMPOST-NET-5 Πανεπιστήμια).
 
 
ΠΕ6: Κινητικότητα συμμετεχόντων και δικτύωση ΠΜΣ Β' Φάσης
 
Οι προπαρασκευαστικές (οργανωτικές/διοικητικές) ενέργειες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του ΠΕ6 έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο εσωτερικό των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων και συνεχίζονται με επαφές και ανταλλαγή απόψεων. Ως μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζονται ειδικές δράσεις όπως:
 
- Η μετακίνηση των διδασκομένων για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
- Η μετακίνηση διδασκόντων για διαλέξεις στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα
- Η συνεργασία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές ομάδες
- Η επεξεργασία στρατηγικής
- Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάχυσης επιστημονικών πορισμάτων στην τοπική κοινωνία και στις ομάδες συμφερόντων.
 
Το σύνολο των δράσεων του ΠΕ6 διαρθρώνονται σε τρία επιμέρους πακέτα εργασίας:
- Την επέκταση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών του ΠΜΣ (ΠΕ6.1)
- Την οργάνωση του θεσμού των επισκεπτών-εταίρων (ΠΕ6.2)
- Την κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων (ΠΕ6.3)
 
Η υλοποίηση του πακέτου εργασίας ΠΕ6 θα στηριχθεί, πέρα από την συμβολή των μελών ΔΕΠ, τόσο στο δυναμικό του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπάρχει ήδη πλήρως διαμορφωμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος γραφείου επισκεπτών-καθηγητών στα κτήρια του Τμήματος Περιβάλλοντος (ΞΕΝΙΑ).
 
Διάρκεια: 24 μήνες (1-9-2006 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης των συνεργασιών και της κινητικότητας διδασκόντων και διδασκομένων.
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ΠΕ6 το εμφανίζουν να έχει συνέργιες με τα υπόλοιπα Πακέτα εργασίας ως εξής: εμφανώς με τις δράσεις ΠΕ2.1 και ΠΕ2.2,  εφόσον η κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων του ΠΜΣ έχει ως κύριο σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υλοποιείται μέσω των προαναφερόμενων.
 
Η δράση ΠΕ6.1 εμφανίζει συνέργια με τη δράση ΠΕ8.2. Aμεση σύνδεση της δράσης ΠΕ8.3 υπάρχει επίσης και με τη δράση ΠΕ6.3 αλλά και με την οργάνωση του θεσμού των Επισκεπτών-εταίρων (ΠΕ6.2) εφόσον η αναζήτηση χορηγιών θα έχει ανάμεσα σε άλλους στόχους και την οικονομική στήριξη του θεσμού των Επισκεπτών καθηγητών αλλά και την κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων για ερευνητικούς / εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τέλος το ΠΕ10 μέσω της Εξωτερικής Αξιολόγησης του φυσικού αντικειμένου και της εκπόνησης Μελέτης Βιωσιμότητας θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα και εφικτότητα των στόχων του παρόντος ΠΕ6.
 
ΠΕ6.1 Επέκταση Στρατηγικών Συνεργασιών
 
Το ΠΜΣ έχει ήδη ενσωματώσει στις δράσεις του τις θετικές επιδράσεις της διεθνούς δικτύωσης του Τμήματος Περιβάλλοντος. Όμως, και παρά τον μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων ομιλητών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, την έντονη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε διεθνή consortia και Επιτροπές, κ.α., υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης πολύπλευρων σχέσεων με τρίτους φορείς και δυνητικούς συνεργάτες, χορηγούς κλπ Στόχος της περαιτέρω εξειδίκευσης των συνεργασιών είναι αφενός η υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας αφετέρου όμως η διείσδυση του ΠΜΣ και των αποφοίτων του στην εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Βασικό κριτήριο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η συμπληρωματικότητα των συνεργαζομένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα πεδία διδασκαλίας και έρευνας και το ειδικό βάρος των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων, επαγγελματικών ενώσεων, κτλ δημοσίων φορέων στην βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μας.
 
Κατά την λειτουργία του ΠΜΣ την περίοδο 2003-2006, η βάση των συνεργασιών ήταν τo ΤΕΙ Ηπείρου και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, καθώς και ειδικοί επιστήμονες. Η συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων θα περιλαμβάνει α) την συμμετοχή μελών του Ινστιτούτου στις διαλέξεις του ΠΜΣ σε τακτική βάση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 και 2007-2008, β) Τη συμμετοχή τους σε επίβλεψη εργασιών και διπλωματικών, γ) Την συμμετοχή τους σε τυπικές καθώς και άτυπες συναντήσεις για την πορεία του ΠΜΣ. Οι άριστες σχέσεις συνεργασίας και η εμπέδωση κοινής πεποίθησης για τις ευοίωνες προοπτικές του ΠΜΣ, οδήγησαν σε συνάντηση του Διευθυντή Σπουδών με τον Διευθυντή του ΜΑΙΧ για τον τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί η συνεργασία αυτή.
 
Κατά τη διάρκεια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Σεπτ. 2006 - Αυγ. 2008) αναμένεται να:
· Συνεχισθεί η συμμετοχή μελών ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου σε διαλέξεις του ΠΜΣ.
· Συνεχισθεί η από κοινού επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών.
· Συνεχιστεί η εργαστηριακή άσκηση στην Aρτα με τη συμμετοχή των εργαστηριακών συνεργατών του ΤΕΙ Ηπείρου
· Διευρυνθεί ο αριθμός των μελών του ΤΕΙ Ηπείρου, και αντίστοιχα οι ειδικότητες που συμμετέχουν ενεργά στο ΠΜΣ.
· Δοθεί στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος η δυνατότητα χρήσης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
· Οργανωθεί η δυνατότητα παραμονής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου κατά τους θερινούς μήνες πέρα από το χρόνο της εργαστηριακής άσκησης για την εκπόνηση διατριβών.
 
Το Mεσογειακό Aγρονομικό Ινστιτούτο Xανίων (MAICh) δημιουργήθηκε σύμφωνα με το νόμο 4443/64, ο οποίος καθιέρωσε την Ελλάδα ως ιδρυτικού μέλους του διεθνούς κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών (CIHEAM). Το ινστιτούτο ιδρύθηκε βάσει του νόμου 1537/85, που ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 28, παράγραφος 1 του συντάγματος.

Το κέντρο συνιστά ένα διεθνή οργανισμό του οποίου ο στόχος είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και της διαχείρισης καθώς και οι εφαρμοσμένες βιολογικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, που χαρακτηρίζουν την περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχουν μεσογειακά αγρονομικά ινστιτούτα στο Μπάρι (Ιταλία), στο Μονπελιέ (Γαλλία) και στη Σαραγόσα (Ισπανία) τα οποία είναι ιδρύματα ίδιας οργάνωσης. Ο προϋπολογισμός του μεσογειακού αγρονομικού ινστιτούτου Χανίων παρέχεται εξ ολοκλήρου από την ελληνική κυβέρνηση.

Το ΜΑΙΧ Chania προσφέρει τις μεταπτυχιακές ειδικές σπουδές (για μία περίοδο δύο ακαδημαϊκών ετών), οδηγώντας στο βαθμό ενός αντίστοιχου Μάστερ. Οι σειρές των μαθημάτων προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα με την συνεργασία καθηγητών από τα ελληνικά, ευρωπαϊκά, αμερικανικά και μεσογειακά πανεπιστήμια σε συνεργασία με το ίδρυμα. Η ερευνητική εργασία σε επίπεδο εκτελείται υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των πανεπιστημιακών καθηγητών και των ερευνητών.

Ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του ΜΑΙΧ πέρα από τα παραπάνω,  αναφέρεται στο γεγονός της ανάπτυξης της συνεργασίας τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου και των βαλκανικών χωρών. Η παροχή μεταπτυχιακής κατάρτισης των ανώτερων υπαλλήλων και των ακαδημαϊκών από αυτές τις χώρες συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξή τους μέσω των κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
 
Κατά τη διάρκεια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Σεπτ. 2006 - Αυγ. 2008) αναμένεται να:
· Καθιερωθεί η συμμετοχή μελών του Ινστιτούτου σε διαλέξεις του ΠΜΣ.
· Καθιερωθεί η από κοινού επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών.
· Δοθεί στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος η δυνατότητα χρήσης των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του ΠΜΣ.
· Οργανωθεί η δυνατότητα παραμονής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση διατριβών.
· Δρομολογηθεί η διαδικασία θεσμοθέτησης κοινού πτυχίου ειδίκευσης.
· Δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του ΠΜΣ να παρακολουθήσουν ειδικούς σπονδύλους στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο.
 
Η επικέντρωση του ΠΜΣ στις παραπάνω στρατηγικές συνεργασίες δεν εξαντλεί την σχεδιαζόμενη δράση στον τομέα αυτόν: Παράλληλα όμως, το Πρόγραμμα έχει ήδη συμφωνήσει να αναπτύξει μια στενή συνεργασία αφενός με τα νέα ΠΜΣ των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στην Μυτιλήνη, αφετέρου με το προβλεπόμενο να ιδρυθεί σύντομα Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ιδιαίτερα η δεύτερη αυτή συνεργασία αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και για τους δύο θεσμούς, τόσο μέσω της υποστήριξης που μπορεί να παρέχει το ΠΜΣ στην προσφορά σύντομων και εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης με τη μορφή των Θερινών Σχολείων, όσο και μέσω της καλύτερης πρόσβασης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που μπορεί να προσφέρει το Ινστιτούτο στο ΠΜΣ.
 
Βασικό κριτήριο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η συμπληρωματικότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα πεδία διδασκαλίας και έρευνας και το ειδικό βάρος των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων, επαγγελματικών ενώσεων, και δημοσίων φορέων στη βελτίωση της απασχόλησης των αποφοίτων. Η συνεργασία θα εδραιωθεί με τη βάση μεσοπρόθεσμων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων /φορέων και συμβάσεων με εξειδικευμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους.
 
Η συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, η δικτύωση με Ελληνικά ΠΜΣ συμπληρωματικών ειδικοτήτων, η συνεργασία με Υπουργεία και φορείς για θέματα πρακτικής άσκηση κλπ αναμένεται να δώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο στο Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και στο ΤΕΙ Ηπείρου.
 
ΠΕ6.2 Οργάνωση θεσμού Επισκεπτών-Εταίρων
 
Θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη δράση έτσι όπως αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος.
 
ΠΕ6.3 Κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων
 
Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος (2003-2006) και για λόγους που έχουν να κάνουν με την εντατική φύση του προγράμματος, η κινητικότητα των φοιτητών μας περιορίστηκε στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης που γίνεται το θερινό εξάμηνο στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα. Η παρακολούθηση του προγράμματος στην Aρτα ήταν σημαντική για τους φοιτητές μια και ήρθαν σε επαφή και ενημερώθηκαν τόσο για τις ερευνητικές δυνατότητες των τμημάτων του ΤΕΙ εκεί όσο και για τις γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές παραγωγικές μονάδες και για τους δημόσιους οργανισμούς  της ευρύτερης περιοχής
 
Η κινητικότητα των διδασκόντων βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα από αυτή των φοιτητών. Η κινητικότητα αυτή αφορά την κινητικότητα προς την Μυτιλήνη: Η υλοποίηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Προγράμματος στηρίχθηκε στη συνεργασία της ομάδας του Τμήματος Περιβάλλοντος με τους διδάσκοντες του ΤΕΙ Ηπείρου καθώς και διακεκριμένους επισκέπτες - καθηγητές από διάφορα Ιδρύματα του εσωτερικού. Ειδικότερα, οι δεκαοκτώ σπόνδυλοι του προγράμματος ειδίκευσης διεκπεραιώθηκαν από δεκατέσσερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεκατέσσερα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου, δεκατρείς εργαστηριακοί και επιστημονικοί συνεργάτες του ΤΕΙ Ηπείρου,  και έξι μέλη ΔΕΠ από ελληνικά ΑΕΙ (ΑΠΘ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Αιγαίου), δύο μέλη επιστημονικού προσωπικού άλλων ΤΕΙ της χώρας. Συμμετείχαν επίσης δύο διδάσκοντες του Τμήματος Περιβάλλοντος με σύμβαση ΠΔ 407, και οκτώ στελέχη του ιδιωτικού τομέα, έξι στελέχη του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για θέματα γεωργίας περιβάλλοντος.
 
Στην περίοδο 2006-2008, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών καθώς και των διδασκόντων του ΠΜΣ προς τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού το Πρόγραμμα σχεδιάζει να οργανώσει σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα την Γεωργία στο Μεσογειακό χώρο. Η δραστηριότητα αυτή θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα για τους φοιτητές του Προγράμματος. Η εκδήλωση θα είναι διάρκειας δύο εβδομάδων. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να ενσωματωθεί μακροχρόνια ως τακτικός σπόνδυλος εφαρμογής και κινητικότητας στο curriculum του Προγράμματος. Θα προετοιμαστεί ενημερωτικό / εκπαιδευτικό υλικό και θα οργανωθούν οι λεπτομέρειες σε συνεργασία με φορείς/χορηγούς της τοπικής κοινωνίας.
 
 
ΠΕ7: Προβολή Α΄ Φάσης
 
Βασικό αντικείμενο της δράσης αποτέλεσε ο προσδιορισμός της "αγοράς" προς την οποία απευθύνεται το ΠΜΣ και η αναζήτηση τρόπων πρόσβασης στην αγορά.
 
Ειδικότερα το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει  τρεις δράσεις.
ΠΕ7.1 Παραγωγή υλικού προβολής
ΠΕ7.2 Διάθεση υλικού προβολής και δράσεις ενημέρωσης
ΠΕ7.3 Στρατηγική προσέγγισης χορηγών
 
Στόχος είναι μέσω της προβολής η μεγιστοποίηση των ωφελειών. Δηλαδή η εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων του ΠΜΣ και ιδιαίτερα η προσέλκυση ενδιαφερομένων υποψήφιων σπουδαστών, πιθανών εταίρων και συνεργατών ειδικών επιστημόνων, αλλά και χορηγών σε πανελλήνιο ή τοπικό επίπεδο.
 
Διάρκεια: 48  μήνες (1-9-2002 έως 31-8-2006)
Παραδοτέο προϊόν: Υλικό προβολής
 
Οι τρεις δράσεις του ΠΕ7 συνδέουν το ΠΕ7 με τα υπόλοιπα ως εξής: Οι δράσεις ΠΕ7.1 θα τροφοδοτηθούν κυρίως από τις δράσεις ΠΕ1.1 και ΠΕ1.2 και από την δράση ΠΕ1.3. Η δράση ΠΕ7.2 εμφανίζει συνέργια με την ΠΕ1.5, αλλά και με τη δράση ΠΕ5.1. Aμεση σύνδεση της δράσης ΠΕ7.3 υπάρχει επίσης και με τη δράση ΠΕ5.3 διδασκόντων αλλά και με την οργάνωση του θεσμού των Επισκεπτών-Εταίρων (ΠΕ5.2.) εφόσον η αναζήτηση χορηγιών θα έχει ανάμεσα σε άλλους στόχους και την οικονομική στήριξη του θεσμού των Επισκεπτών Καθηγητών αλλά και την κινητικότητα διδασκομένων και διδασκόντων για ερευνητικούς /εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 
ΠΕ7.1 Παραγωγή Υλικού προβολής
 
Αντικείμενο της δράσης είναι η παραγωγή υλικού προβολής (οδηγού σπουδών, εντύπου -αφίσα, ελληνικά και αγγλικά ενημερωτικά φυλλάδια, εκθεσιακό υλικό - και ηλεκτρονικής μορφής - Ιστοσελίδα CD-ROM), με στόχο την πρόσβαση του υλικού στους ενδιαφερομένους.
 
ΠΕ7.2 Διάθεση υλικού προβολής και δράσεις ενημέρωσης
 
Αντικείμενο της δράσης είναι η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σπουδαστές, πιθανούς συνεργάτες αλλά και πιθανούς εταίρους του ΠΜΣ. Για τις ανάγκες διακίνησης του υλικού θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Γραφεία Σταδιοδρομίας, Φοιτητικούς Συλλόγους, Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού κλπ. Ο μηχανισμός δράσεων ενημέρωσης περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκθέσεις (ΠΑΙΔΕΙΑ, ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ, YOUTH) δημοσιεύσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά) ένθεση σε περιοδικά, προβολή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) ενημερωτικές διαλέξεις σε Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.
 
ΠΕ7.3 Στρατηγική προσέγγιση χορηγών
 
Οι σημερινές συνθήκες διαμόρφωσης της "αγοράς" μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα επιβάλουν να ενσωματωθούν στη λογική της (απαιτητικής σε πόρους) ποιοτικής λειτουργίας στο ΠΜΣ τυχόν ευκαιρίες ιδιωτικής χρηματοδότησης του Έργου. Η χρηματοδότηση αυτή, για ένα αμιγώς δημόσιο ακαδημαϊκό Ίδρυμα, αφορά βασικά τις χορηγίες. Η αναζήτηση χορηγιών προσανατολίστηκε στον καθορισμό διακριμένων ειδών χορηγιών:
· Χρηματικά βραβεία για επιδόσεις κατά τη διάρκεια σπουδών (αριστεία)
· Υποτροφίες με κοινωνικά κριτήρια για την κάλυψη διδάκτρων
· Χρηματικά βραβεία για άριστες διπλωματικές διατριβές
· Ειδικά χρηματικά βραβεία καταγωγής
· Οικονομική στήριξη για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
· Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών επισκέψεων διδασκόντων /φοιτητών προς τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα
· Χρηματοδότηση για προσκλήσεις επισκεπτών καθηγητών
· Οικονομική ή σε είδος συμμετοχή στο κόστος διοργάνωσης συνεδρίων
· Οικονομική υποστήριξη στην έκδοση υλικού και επιστημονικών έργων
· Χορηγίες σε είδος (διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, προσφορά επίσημων γευμάτων)
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω δημιουργήθηκε φάκελος που περιέχει υλικό διαφήμισης και προβολής του ΠΜΣ καθώς και επιστολή που απευθύνεται στον κάθε ενδεχόμενο χορηγό.
 
 
ΠΕ8: Προβολή Β' Φάσης
 
Η επιτυχής εφαρμογή του προηγούμενου ΠΕ7 οδήγησε σε πολλαπλασιασμό των υποψηφίων φοιτητών (από 66 υποψηφίους για το πρώτο έτος εφαρμογής (2003-2004) σε 104 υποψηφίους για το ακαδ. έτος 2005-2006), αλλά και σε βελτίωση του προφίλ των υποψηφίων ως προς τη διεπιστημονικότητα. Η θετική ανάδραση αυτού του ΠΕ με την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην προσφορά του Διπλώματος Ειδίκευσης διετούς διάρκειας με προσανατολισμό την έρευνα στην επέκταση του φυσικού αντικειμένου.
 
Το νέο πακέτο εργασίας συμπληρώνει και επεκτείνει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα του προγενέστερου, συμπεριλαμβάνοντας τέσσερις δράσεις, την προσαρμογή της προβολής (ώστε να προωθήσει και το πιλοτικό διετές Δίπλωμα Ειδίκευσης), την παραγωγή του υλικού δημοσιότητας, την διανομή του καθώς και την στρατηγική προσέγγιση χορηγών για την περαιτέρω οικονομική στήριξη του ΠΜΣ (βιωσιμότητα ΠΜΣ αλλά και υποτροφίες φοιτητών).
 
Στόχος είναι μέσω της προβολής η μεγιστοποίηση των ωφελειών, δηλαδή η εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων του ΠΜΣ και ιδιαίτερα η προσέλκυση ενδιαφερομένων υποψηφίων σπουδαστών, πιθανών εταίρων και συνεργατών ειδικών επιστημόνων, αλλά και χορηγών σε πανελλήνιο ή τοπικό επίπεδο.
 
Διάρκεια: 24 μήνες (1-9-2006 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Υλικό προβολής
 
Οι τρεις δράσεις του ΠΕ8 συνδέουν το ΠΕ8 με τα υπόλοιπα ως εξής: Η δράση ΠΕ8.1 θα τροφοδοτηθεί κυρίως από τις δράσεις ΠΕ2.1 και ΠΕ2.2. Η δράση ΠΕ8.2 εμφανίζει συνέργια με την ΠΕ2.4, αλλά και με τη δράση ΠΕ10.1. Aμεση σύνδεση της δράσης ΠΕ8.3 υπάρχει επίσης και με τη δράση ΠΕ6.3 διδασκόντων και αλλά και με την οργάνωση του θεσμού των Επισκεπτών-Εταίρων (ΠΕ6.2) εφόσον η αναζήτηση χορηγιών θα έχει ανάμεσα σε άλλους στόχους και την οικονομική στήριξη του θεσμού των Επισκεπτών Καθηγητών αλλά και την κινητικότητα διδασκομένων και διδασκόντων για ερευνητικούς /εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 
ΠΕ8.1 Προσαρμογή προβολής
 
Η δράση θα βασιστεί στην ήδη υπάρχουσα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προβολής που υλοποιήθηκε για την προσέλκυση υποψηφίων μεταπτυχιακών σπουδαστών κατά τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του προγράμματος. Η προσαρμογή αφορά τόσο το διαθέσιμο υλικό για το Μονοετές (Ιστοσελίδα, CD-ROM, αφίσα, ενημερωτικά φυλλάδια, εκθεσιακό υλικό) όσο και την ενσωμάτωση στη προβολή του έργου του νέου πιλοτικού Διετούς ΠΜΣ.
 
ΠΕ8.2 Παραγωγή υλικού προβολής
 
Αντικείμενο της δράσης είναι η αναπαραγωγή παλαιού, αλλά και δημιουργία νέου (εντύπου και ηλεκτρονικής μορφής) υλικού προβολής με βάση την ανωτέρω δράση ΠΕ4.1. Στόχος της δράσης είναι η προετοιμασία υλικού για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το ΠΜΣ.
 
ΠΕ8.3 Διάθεση υλικού προβολής και δράσεις ενημέρωσης
 
Η δράση θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση  για τον προσδιορισμό της «αγοράς» προς την οποία απευθύνεται το ΠΜΣ και η αναζήτηση τρόπων πρόσβασης στην αγορά και διεύρυνσης σε άλλους υποψηφίους. Aλλο αντικείμενο της δράσης είναι η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους φοιτητές, πιθανούς συνεργάτες αλλά και πιθανούς εταίρους του ΠΜΣ. Στόχος της δράσης είναι η εξασφάλιση της στήριξης του ΠΜΣ. Στα πλαίσια της ευρείας δημοσιοποίησης του Προγράμματος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της πρώτης φάσης, για τις ανάγκες διακίνησης του υλικού δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 19 Γραφεία Σταδιοδρομίας, Φοιτητικούς Συλλόγους, Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού κλπ. Ο μηχανισμός δράσεων ενημέρωσης περιλαμβάνει συμμετοχή σε Εκθέσεις (ΠΑΙΔΕΙΑ, ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ, YOUTH), ενημερωτικές διαλέξεις σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το Πρόγραμμα.
 
ΠΕ8.4 Στρατηγική προσέγγιση χορηγών
 
Η δράση θα συνεχιστεί μέχρι 31-8-2008 όπως αναφέρεται και υλοποιήθηκε στην πρώτη φάση του προγράμματος.
 
 
ΠΕ9: Αξιολόγηση (Βιωσιμότητα) Α΄ Φάσης
 
Το ΠΜΣ έδωσε  ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης τόσο του φυσικού αντικειμένου όσο και των οικονομικών δεικτών. Το φυσικό αντικείμενο παρακολουθείται και αξιολογείται εσωτερικά από το πακέτο εργασίας 1 (Εφαρμογή του Έργου), ενώ το πακέτο Εργασίας 11 (Διαχείριση) παρακολουθείται μέσα από τα μηνιαία /τριμηνιαία/εξαμηνιαία Δελτία κυρίως τους οικονομικούς δείκτες αλλά και το φυσικό αντικείμενο. Το Πακέτο εργασίας 9 έχει ως στόχο τη σύνθεση όλης της προαναφερόμενης πληροφορίας (παρακολούθηση και αξιολόγησης) για να εξυπηρετήσει 2 διακριτές δράσεις: την Αξιολόγηση του έργου εμπειρογνώμονα (ΠΕ9.1) αλλά και την εκπόνηση μελέτης Βιωσιμότητας του ΠΜΣ.
 
Με βάση τα παραπάνω θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Δράσης για το ΠΜΣ για μετά το έτος 2006 που θα συμπεριλάβει την τελική αξιολόγηση. Η χρονική περίοδος λειτουργίας του ΠΜΣ προβλέπεται να είναι έως το ακαδημαϊκό έτος  2011-2012.
 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση σε κάθε ένα από τους πόλους παιδαγωγική και κοινωνική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αξιολόγηση των μεθόδων και του υλικού, αλλά και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, των δομικών στοιχείων του προγράμματος σπουδών (πρακτική άσκηση, διαλέξεις,), θα γίνει με βάση τους γενικούς και ειδικούς στόχους που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής. Η οργάνωση αυτή θα γίνει από τους συμμετέχοντες στα αντίστοιχα πακέτα εργασίας, με ανατροφοδότηση από τον σύμβουλο αξιολόγησης.
 
Διάρκεια: 36 μήνες (1-9-2003 έως 31-8-2006)
Παραδοτέο προϊόν: Έκθεση Αξιολόγησης και Μελέτη Βιωσιμότητας Eργου.
 
Γίνεται φανερό ότι το ΠΕ9 αποτελεί τον τελικό αποδέκτη όλων των δράσεων των υπολοίπων ΠΕ, οι οποίες αφού αξιολογηθούν καλούνται να ανατροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό του προγράμματος για την επόμενη φάση λειτουργίας του 2006-2008.
 
ΠΕ9.1 Η Αξιολόγηση του εργου.
 
Περιλαμβάνει:
 
- Παιδαγωγική και Κοινωνική αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα και την ποιότητα συνεργασίας των εκπαιδευομένων (κοινωνική αξιολόγηση) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε όρους γνώσεων, στάσεων, ικανοτήτων. Κριτήρια αξιολόγησης θα είναι κυρίως: η επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα του ΠΜΣ, η σχέση όγκου εργασίας και επιτυχούς διεκπεραίωσής της κλπ.
 
- Αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων
Βασίστηκε σε παρατήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού, ερωτηματολόγια στους εκπαιδευόμενους και συνεντεύξεις, καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση όλων των παρατηρήσεων των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την εκπαιδευτική και την τεχνική / τεχνολογική ποιότητα του υλικού. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξωτερικό αξιολογητή.
 
- Αξιολόγηση υπηρεσιών
Α. Αξιολόγηση Διοικητικού Σχήματος
Η αξιολόγηση υπηρεσιών αφορά στην αξιολόγηση του διοικητικού σχήματος. Το διοικητικό σχήμα αξιολογείται στο τέλος κάθε εξαμήνου από εξωτερικό κριτή, σύμφωνα με το πρότυπο αξιολόγησης του περιεχομένου του ΠΜΣ.
Β. Αξιολόγηση Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας
Δημιουργήθηκε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ  του Μονοετούς Προγράμματος Σπουδών.
 
- Αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού
Η αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού διεκπεραιώνεται μέσα από την επεξεργασία ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων προς τους ίδιους και προς τους εκπαιδευόμενους. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές  επεξεργάζεται και θα ενσωματώνεται στο παραδοτέο προϊόν. Σε ότι αφορά τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους διδάσκοντες τα κυριότερα ζητήματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα:
· Ο βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών και μετασχηματισμοί στις αντιλήψεις του διδακτικού προσωπικού
· Η επίδραση των χαρακτηριστικών του διδακτικού προσωπικού στην επίτευξη των στόχων
· Ο βαθμός ανάπτυξης των ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού μέσα από τη μελέτη και χρήση των μαθησιακών διαδικασιών που θα επιλεχθούν
 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
* την ευχερή ροή του ημερολόγιου προγράμματος, κυρίως ως προς το συντονισμό των επισκεπτών διδασκόντων
* την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και διδασκόντων
* την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία
* την προσέλκυση επιστημόνων για έρευνα και εκπαίδευση.
 
- Ολική αξιολόγηση διαμόρφωσης και εφαρμογής Προγράμματος
Η «ολική αξιολόγηση» θα γίνει συσχετίζοντας τα πορίσματα των ενεργειών του ΠΕ1 εφαρμογή, ΠΕ11 Διαχείριση και του παρόντος ΠΕ9 (τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα).
 
ΠΕ9.2 Μελέτη Βιωσιμότητας του προτεινόμενου ΠΜΣ
 
Η ενέργεια αυτή έχει διεκπεραιωθεί από Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα.
 
 
ΠΕ10: Αξιολόγηση (Βιωσιμότητα) Β' Φάσης
 
Όπως προαναφέρθηκε το ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης τόσο του φυσικού αντικειμένου όσο και των οικονομικών δεικτών. Το φυσικό αντικείμενο παρακολουθείται αλλά και αξιολογείται εσωτερικά από το Πακέτο Εργασίας 2 (Εφαρμογή του έργου), ενώ το Πακέτο Εργασίας 12 (Διαχείριση) παρακολουθεί μέσα από τα μηνιαία/τριμηνιαία-εξαμηνιαία Δελτία κυρίως τους οικονομικούς δείκτες αλλά και το φυσικό αντικείμενο. Το Πακέτο Εργασίας 10 έχει ως στόχο την σύνθεση όλης της προαναφερόμενης πληροφορίας (παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης) για να εξυπηρετήσει 2 διακριτές δράσεις: την Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου από εμπειρογνώμονα (ΠΕ10.1), αλλά και την εκπόνηση μελέτης Βιωσιμότητας του προτεινόμενου ΠΜΣ (ΠΕ10.).
 
Παράλληλα αναμένεται και μια συνολική αξιολόγηση των τάσεων στη χώρα και στο εξωτερικό με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Περιβάλλον και πιθανή προσαρμογή των στρατηγικών στόχων και επιδιώξεων του έργου που μαζί με την εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή θα τροφοδοτήσουν την αναζήτηση τρόπων στήριξης του ΠΜΣ (Μελέτη βιωσιμότητας). Με βάση τα ανωτέρω αναμένεται να καταρτισθεί Πρόγραμμα Δράσης για το ΠΜΣ για μετά το έτος 2008 που θα συμπεριλάβει και τελική αξιολόγηση. Η στήριξη από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και ειδικούς συνεργάτες αναμένεται να είναι ουσιαστική και στη φάση αυτή.
 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση σε κάθε ένα από τους πόλους παιδαγωγική και κοινωνική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αξιολόγηση των μεθόδων και του υλικού, αλλά και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, των δομικών στοιχείων του προγράμματος σπουδών (πρακτική άσκηση, διαλέξεις), θα γίνει με βάση τους γενικούς και ειδικούς στόχους που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής.
 
Διάρκεια: 24 μήνες (1-9-2006 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Έκθεση Αξιολόγησης και Μελέτη Βιωσιμότητας Eργου
 
Γίνεται φανερό ότι το ΠΕ10 αποτελεί τον τελικό αποδέκτη όλων των δράσεων των υπολοίπων ΠΕ, οι οποίες αφού αξιολογηθούν καλούνται να ανατροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό του προγράμματος για την επόμενη φάση λειτουργίας του 2008-2010.
 
Περιλαμβάνει:
ΠΕ10.1 Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου
ΠΕ 10.2 Μελέτη Βιωσιμότητας του προτεινόμενου ΠΜΣ
 
Θα ακολουθηθεί η ίδια μεθοδολογία αξιολόγησης όπως λεπτομερώς περιγράφηκε στην πρώτη φάση του προγράμματος 2003-2006 και θα εφαρμοστεί και για το διετή κύκλο σπουδών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ θα συμπληρωθεί ώστε να περιλάβει το πιλοτικό Διετές Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και τη νέα συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
 
 
ΠΕ11: Διαχείριση Εργου ΕΠΕΑΕΚ Α΄ Φάσης
 
Πρόκειται για πακέτο εργασίας που διατρέχει τη διάρκεια του έργου και αναφέρεται στην τεχνική και λογιστική παρακολούθηση του έργου του ΕΠΕΑΕΚ. Το ΠΕ11 αποτελεί σύστημα παρακολούθησης πρωτίστως των κοινωνικοοικονομικών δεικτών του ΠΜΣ αλλά τροφοδοτούμενο από το ΠΕ1 (Εφαρμογή) καταγράφει και αναφέρει προς το ΥΠΕΠΘ και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέσω μηνιαίων/τριμηνιαίων/εξαμηνιαίων Δελτίων.
 
Διάρκεια: 48 μήνες (1-9-2002 έως 31-8-2006)
Παραδοτέο προϊόν: Έκθεση Αξιολόγησης έργου και επιμέρους εκθέσεις προόδου
                             Μηνιαία Δελτία Δαπανών
                             Τριμηνιαία Έκθεση Φυσικής και Οικονομικής προόδου
                             Ετήσια Έκθεση Φυσικής και Οικονομικής Προόδου
 
Η Διαχείριση του έργου εμφανίζει συνέργεια με όλα τα ΠΕ τα οποία διατρέχουν το Έργο. Ιδιαίτερη συνέργεια εμφανίζει με το ΠΕ1 από το οποίο τροφοδοτείται, αλλά και με τη δράση ΠΕ9.2 την οποία τροφοδοτεί.
 
 
ΠΕ12: Διαχείριση Εργου ΕΠΕΑΕΚ Β' Φάσης
 
Θα υλοποιηθεί όπως και στην πρώτη φάση 2002-2006.
 
Διάρκεια: 24 μήνες (1-9-2006 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Μηνιαία Δελτία Δαπανών
                             Τριμηνιαία Δελτία Δαπανών
                             Ετήσια Δελτία Δαπανών
 
Η Διαχείριση του έργου εμφανίζει συνέργεια με όλα τα ΠΕ τα οποία διατρέχουν το Έργο. Ιδιαίτερη συνέργεια εμφανίζει με το ΠΕ2 από το οποίο τροφοδοτείται, αλλά και με τη δράση ΠΕ10.2 την οποία τροφοδοτεί.
 
 
ΠΕ13: Διασύνδεση με παραγωγική διαδικασία
 
Στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των παραγωγών, επαγγελματιών και καταναλωτών για παραδοσιακές καλλιέργειες (μη επιδοτούμενες) με τα προϊόντα τους, όπου συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθούν δυναμικά στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Τα προϊόντα και οι παραγωγές με οικονομικό, διατροφικό και τοπικό ενδιαφέρον σε μικρές εκτάσεις, συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά και που έχουν τη δυνατότητα για υψηλή απόδοση και προστιθέμενη αξία. Επίσης η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σ΄ αυτό το θέμα είναι η στήριξη και ανάδειξη της “άλλης γεωργίας”, όπως για παράδειγμα με τα όσπρια της Δυτικής Μακεδονίας, τις πατάτες των Σερρών Δράμας και Πελοποννήσου, τη μαστίχα της Χίου, τα κεράσια Ολύμπου, τα καρπούζια Μεσσηνίας, τις φράουλες Ηλείας, τα κάστανα Λακωνίας και Αρκαδίας, τα σπαράγγια Έβρου Καβάλας και Πέλλας, ο κρόκος Κοζάνης, τα μήλα Πηλίου και Αγιάς, η φάβα Σαντορίνης, η φακή Λευκάδας κ.α.
 
Στόχος του ΠΜΣ μέσα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες για το σημαντικό αυτό θέμα αλλά και των σχέσεων της γεωργίας με το περιβάλλον είναι:
- η παροχή γνώσεων στους φοιτητές (μελλοντικούς επαγγελματίες) μέσω νέων μαθημάτων
- η διερεύνηση επιμέρους προϊόντων, ο εκσυγχρονισμός τεχνικών και η προώθηση προϊόντων να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω διπλωματικών διατριβών ή ομάδων φοιτητών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ημερίδα ή συνέδριο ή σεμινάριο ή θερινό σχολείο που μπορεί να διοργανώσει το ΠΜΣ
- η παροχή πληροφοριών για την ένταξη αυτών των καλλιεργειών σε συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους μέσω εργασιών ή διπλωματικών ή μαθημάτων ή ανακοινώσεων
- η προβολή όλων των ανωτέρω, μέσω ημερίδας ή συνεδρίου ή ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και επιστημονικά περιοδικά και τέλος
- η συνεργασία με υπουργεία και άλλα ιδρύματα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των καλλιεργειών σε σχέση με το περιβάλλον και την αγορά των προϊόντων.
 
Έτσι το ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τους έλληνες αγρότες και καταναλωτές καθώς επίσης και για τους εν δυνάμει επαγγελματίες του χώρου και στους αρμόδιους φορείς.
 
Επομένως το ΠΜΣ ως φορέας δημιουργίας και μεταφοράς γνώσεων μπορεί να διασυνδεθεί με τους παραγωγικούς φορείς, τα αρμόδια όργανα και άλλες επαγγελματικές ομάδες:
-   διοργανώνοντας σεμινάριο ή συνέδριο ή ημερίδα για τους αντίστοιχους φορείς και ομάδες ενημερώνοντάς τους για τις εξελίξεις, αλλά και στελέχη φορέων και επιχειρήσεων πληροφορούν για τα γνωστικά τους αντικείμενα καθώς επίσης για συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών σε πρακτικές ασκήσεις ή εκπόνηση διατριβών στους χώρους των δραστηριοτήτων τους.
-   στο πλαίσιο μαθημάτων χωρίζοντας τους φοιτητές σε ομάδες ή μόνοι τους, συγκεντρώνουν στοιχεία ερχόμενοι σε επαφή με τους αγρότες, επιχειρηματίες, φορείς της τοπικής κοινωνίας και φορείς της δημόσιας διοίκησης. Τα στοιχεία επεξεργάζονται με τους διδάσκοντες και παράγετε υλικό που απευθύνεται σε όλους τους ανωτέρω.
-    οργανώνοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερους παραγωγικούς φορείς επισκέψεις για τους φοιτητές σε θέματα γεωργίας και περιβάλλοντος
-    διευρύνοντας το πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης με παραμέτρους τις επαγγελματικές ανάγκες της χώρας και τις ανάγκες της αγοράς προϊόντων με γνώμονα πάντα το περιβάλλον
-    διοργανώνοντας θερινό ή χειμερινό σχολείο με συγκεκριμένη θεματολογία που να απευθύνετε σε φοιτητές, αγρότες, γεωτεχνικούς κ.α.
-    ή διοργανώνοντας πανελλήνιο μεταπτυχιακό σεμινάριο εκπαίδευσης για στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, παραγωγών, μεταπτυχιακών φοιτητών, επαγγελματιών του χώρου κ.α. με την παροχή βεβαίωσης από το ΠΜΣ.        
 
Διάρκεια: 14 μήνες (1-7-2007 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Υλικό (Πρακτικά, Διατριβές, Εργασίες)
 
 
ΠΕ14: Διημερίδα επαφών και ανταλλαγής απόψεων της επιστημονικής κοινότητας (φοιτητές, διδάσκοντες) με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 
Για την σύνδεση των φοιτητών του ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" με την αγορά εργασίας προβλέπεται μετά το τέλος του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2007-08  διοργάνωση διημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές (που φοίτησαν και φοιτούν στο ΠΜΣ από την αρχή του προγράμματος), επιχειρήσεις/οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και επιστημονικό προσωπικό.
 
Στόχος είναι η:
- Αμεση επαφή των φοιτητών και απόφοιτων του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας (εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου).
- Καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.
- Διεξαγωγή επιμορφωτικών εκδηλώσεων και ανταλλαγή ιδεών, προβληματισμών, γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την γεωργία και το περιβάλλον.
 
Πριν την διημερίδα, για την οργάνωσή της θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:
- Ενημέρωση επιχειρήσεων/οργανισμών και πρόσκληση να συμμετέχουν σ΄ αυτήν.
- Ενημέρωση και πρόσκληση φοιτητών του ΠΜΣ καθώς και αποφοίτων προηγούμενων ετών.
- Προετοιμασία συγκεντρωτικού ενημερωτικού υλικού με πληροφορίες για το προφίλ και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στη διημερίδα - διανομή στους φοιτητές.
- Επιλογή από τους φοιτητές των επιχειρήσεων εκείνων που θα τους ενδιέφερε είτε να συναντηθούν με τους υπεύθυνους προσωπικού για μια σύντομη προσωπική συνέντευξη, είτε απλά να προωθηθεί το βιογραφικό τους.
- Προγραμματισμός προσωπικών συνεντεύξεων και προώθηση βιογραφικών.
 
Κατά την διεξαγωγή της διημερίδας θα γίνουν τα εξής:
- Ενημέρωση από εκπρόσωπους φορέων ιδιωτικού και δημόσιου φορέα που συμμετέχουν για το προφίλ και τις δραστηριότητές τους, καθώς και για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και των προϊόντων στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.
- Διεξαγωγή προγραμματισμένων προσωπικών συνεντεύξεων μεταξύ φοιτητών και υπεύθυνων προσωπικού των επιχειρήσεων/οργανισμών.
- Πιθανόν παράλληλες εκδηλώσεις με ΠΕ 13 όπως ημερίδα ή συνέδριο ή/και θερινό σχολείο ή/και σεμινάριο
 
Μετά την διημερίδα
- Συνολική αξιολόγηση και αποτίμηση εκδήλωσης
- Προβολή και δημοσιότητα εκδήλωσης (δελτία τύπου κλπ)
 
Προσδοκώμενα οφέλη:
Για τους φοιτητές:
- Σύνδεση με την αγορά εργασίας
- Αμεση επαφή με ενδεχόμενους μελλοντικούς εργοδότες (μέσω των προγραμματισμένων συνεντεύξεων)
- Ενημέρωση για ανοιχτές θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους.
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου και για της τάσεις της αγοράς εργασίας και των προϊόντων
- Δυνατότητα συμμετοχής αποφοίτων
 
Για τις επιχειρήσεις:
- Αμεση πρόσβαση σε ειδικά καταρτισμένο σε θέματα γεωργίας και περιβάλλοντος προσωπικό
- Ενημέρωση για έρευνες σχετικές με τη γεωργία και το περιβάλλον και ανταλλαγή απόψεων
- Καλλιέργεια σχέσεων και ανάπτυξη συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα
 
Η διοργάνωση διημερίδας θα προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στο ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" έναντι των άλλων ΜΠΣ που δεν πραγματοποιούν ανάλογες εκδηλώσεις (πρόκειται για ένα πρωτοποριακό θεσμό για τα δεδομένα των ΜΠΣ που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα) και αναμένεται να συμβάλει στην βιωσιμότητά του και μετά το τέλος της χρηματοδότησης για τους εξής λόγους:
α) Αναμένεται να συμβάλει σε αύξηση του ενδιαφέροντος των δυνητικών υποψηφίων φοιτητών και κατά συνέπεια σε αύξηση των αιτήσεων για συμμετοχή στο συγκεκριμένο ΜΠΣ.
β) Θα συμβάλει στην καλλιέργεια σχέσεων με φορείς η οποία αναμένεται να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών να διευκολύνει και να ενισχύσει την προσέγγιση για χορηγίες.
 
Διάρκεια: 12 μήνες (1-9-2007 έως 31-8-2008)
Παραδοτέο προϊόν: Υλικό (Πρακτικά, Ενημερωτικό Υλικό, Προσκλήσεις, Υλικό Προβολής).