Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γυναίκες & Φύλα"

του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση:

http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html