Γλώσσα και φύλα: Το φύλο ως διάσταση της γλωσσικής ποικιλότητας

Κ. Κανάκης

Αναλυτικός οδηγός μαθήματος

Περιγραφή του μαθήματος

Γλώσσα και φύλα: το φύλο ως διάσταση της γλωσσικής ποικιλότητας

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τη μεταβλητή του φύλου στη μελέτη της γλώσσας, θέμα που εμπίπτει στα όρια της κοινωνιογλωσσολογίας. Εστιάζοντας στο φύλο ως αναλυτική κατηγορία, θα εξετάσουμε πώς και γιατί διαφοροποιείται η γλώσσα των ανδρών και των γυναικών, καθώς και τη γλωσσική ανισότητα και τον σεξισμό σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Παράλληλα, θα γίνει σαφής η αλληλεξάρτηση γλωσσικών μοτίβων και σχέσεων μεταξύ των φύλων καθώς και των γλωσσικών τους στάσεων.

 Διδάσκων: Κώστας Κανάκης  (3 τρίωρες διαλέξεις)

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 (τίτλοι που υπάρχουν ήδη στη βιβλιοθήκη μας σε κλειστή συλλογή)

Baumann, R. & J. Sherzer. 1989. Explorations in the Ethnography of Speaking. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Bergvall, V. (ed.) 1977. Rethinking Language and Gender Research. London: Longman.

Cameron, D. (ed.) 1990. Feminism and Linguistic Theory. London: Macmillan.

Coates, J. 1993. Women, Men and Language. Second edition. London: Longman.

Crawford, M. 1995. Talking Difference: On Gender and Language. London: Sage.

Lakoff, R. 1975. Language and Woman’s Place. New York: Harper & Row.

Mills, S. (ed.) 1995. Language and Gender: Interdisciplinary Perspectives. London: Longman.

Phillips, S. et al. (eds.) 1990. Language, Gender and Sex in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Tannen, D. (ed.) 1993. Gender and Conversational Interaction. Oxford: Oxford University Press.

Wodak, R. (ed.) 1997. Gender and Discourse. London: Sage.

 

 Παραγγελίες

A. Περιοδικά

Language in Society

Journal of Pragmatics

 

B. Βιβλία

Cameron, D. (ed.) 1990. The Feminist Critique of Language: A Reader. London: Routledge & Kegan Paul.

Coates, J. (ed.) 1997. Language and Gender: A Reader. London: Blackwell.

Coates, J. & D. Cameron (eds.) 1988. Women in their Speech Communities. London: Longman.

Coates, J. & L. Shockey (eds.) 2003. Men Talk: Stories in the Making of Masculinities. London: Blackwell.

Holmes, J. 1995. Women, Men and Politeness. London: Longman.

Holmes, J. et al (eds.) 2003. Handbook of Language and Gender. London: Blackwell.

Romaine, S. 1999. Communicating Gender. Lawrence Erlbaum Associates.

Spender, D. 1985. Man Made Language. Second edition. London: Routledge & Kegan Paul.

Talbot, M. 1999. Language and Gender: An Introduction. Polity Press.

Tannen, D. 1996. Gender and Discourse. Oxford: Oxford University Press.

 

  Αρχική σελίδα

Αναλυτικός οδηγός μαθήματος