Αρχική

 

Το Π.Μ.Σ. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από μονοετή φοίτηση (παρακολούθηση μαθημάτων  και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των εφαρμογών τους στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική:
 

  • Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών

  • Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των πόρων της χώρας

  • Στη συμβολή στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία οικολογικών και μηχανικών περιβαλλοντικών συστημάτων

  • Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσης του.

     

© 2007 ΠΜΣ "ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: Περιβαλλοντική & Οικολογική μηχανική"

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι


Βάση Επιστημονικών Δημοσιευμάτων
SRCOSMOS
 

     


Webmaster:
     

Αντώνης
Ανδρέου