Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σχετικά με την διαδικασία των επισκέψεων-εξετάσεων σε ιατρούς πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής:

Α. Εξέταση από ιατρό που έχει σύμβαση με το Παν/μιο (στο ιατρείο ή στο σπίτι).

Μετά την εξέταση του ασθενούς, ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει υγειονομική εντολή (σε απόκομμα του βιβλιαρίου υγείας) για την επίσκεψη, η οποία θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο και θα παραδίδεται στον γιατρό αντί αμοιβής .

Οι παρακλινικές εξετάσεις συμπληρώνονται επίσης από τον ιατρό σε υγειονομική εντολή και εκτελούνται είτε σε συμβεβλημένο ιατρό (χωρίς αμοιβή, όπως περιγράφεται παραπάνω) είτε σε ιατρό χωρίς σύμβαση με το Παν/μιο (όπως περιγράφεται στην περίπτωση Β).

Σε απόκομμα του βιβλιαρίου υγείας θα συμπληρώνεται επίσης η φαρμακευτική συνταγή, η οποία θα εκτελείται από οποιοδήποτε φαρμακείο της Μυτιλήνης (η συμμετοχή στα φάρμακα είναι 25%, εκτός των φαρμάκων που χορηγούνται κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης όπου η συμμετοχή είναι μηδενική).

Οι φοιτητές δεν έχουν συμμετοχή στα φάρμακα.

Β. Εξέταση από ιατρό που δεν έχει σύμβαση με το Παν/μιο (στο ιατρείο ή στο σπίτι).

Στην περίπτωση αυτή ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει την επίσκεψη σε απόκομμα του βιβλιαρίου υγείας, το οποίο θα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό και θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο. Ο ασθενής πληρώνει τον ιατρό, ο οποίος του χορηγεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών . Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας στο Υγειονομικό για να πάρει την έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό και στην συνέχεια να καταθέσει το απόκομμα και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην Οικονομική Υπηρεσία για την είσπραξη αυτών των ιατρικών εξόδων. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για παρακλινικές εξετάσεις.

Όσον αφορά την χορήγηση φαρμάκων που συμπληρώνονται από τον ιατρό σε απόκομμα του βιβλιαρίου υγείας δεν χρειάζεται έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό. Ισχύει το ίδιο με την περίπτωση Α'.

Γ. Εξέταση από ιατρό εκτός Μυτιλήνης.

Όταν βρίσκεστε εκτός Μυτιλήνης, η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που περιγράφεται στην περίπτωση Β'.

Διαφορά υπάρχει στην περίπτωση χορήγησης φαρμάκων. Όταν η συνταγή εκτελείται σε φαρμακείο εκτός Μυτιλήνης τότε πληρώνετε ακέραια την τιμή των φαρμάκων και θα πρέπει να ζητάτε από το φαρμακείο τιμολόγιο (όχι απόδειξη ταμειακής μηχανής) στο όνομα του υπαλλήλου και στο οποίο θα αναγράφεται ότι «οι τιμές είναι σύμφωνες με την κρατική διατίμηση». Στην Οικονομική Υπηρεσία κατατίθενται το τιμολόγιο και το απόκομμα του βιβλιαρίου υγείας με την έγκριση του ελεγκτή ιατρού (αν το συνολικό μηνιαίο ποσό δαπάνης για φάρμακα δεν υπερβαίνει τις 12.000 δρχ. δεν χρειάζεται έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό).

Δ. Οδοντιατρικές εργασίες (εντός-εκτός Μυτιλήνης).

Μετά την εξέταση του ασθενούς, ο οδοντίατρος συμπληρώνει υγειονομική εντολή (σε απόκομμα του βιβλιαρίου υγείας) για τις οδοντιατρικές εργασίες που θα πρέπει να γίνουν. Στην συνέχεια ο υπάλληλος παίρνει προέγκριση για τις εργασίες αυτές από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Αφού γίνουν οι εργασίες από τον Οδοντίατρο, καταβάλλεται η αμοιβή του από τον υπάλληλο στον οποίο χορηγείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο Οδοντίατρος βεβαιώνει ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες σφραγίζοντας την υγειονομική εντολή (το απόκομμα). Στην συνέχεια ο υπάλληλος παίρνει από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου την τελική έγκριση (με σχετική σφραγίδα πάνω στο απόκομμα). Στην Οικονομική Υπηρεσία κατατίθενται η υγειονομική εντολή και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Οδοντίατρου.

Στις περιπτώσεις που προσκομίζονται στην Οικονομική Υπηρεσία αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (περιπτώσεις Β, Γ και Δ- από μη συμβεβλημένους ιατρούς), οι εκκαθάριση γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Παν/μίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 46/93 τ. Α'. Για τις δαπάνες που αφορούν τα προστατευόμενα μέλη η συμμετοχή έχει ως εξής:

α. δαπάνες που αφορούν τέκνα: Συμμετοχή 30% επί του ποσού που δικαιολογεί το ΦΕΚ 46/93 τ. Α' για την περίπτωση

β. δαπάνες που αφορούν συζύγους: Συμμετοχή 25% επί του ποσού που δικαιολογεί το ΦΕΚ 46/93 τ. Α' για την περίπτωση

γ. δαπάνες για οδοντιατρικές εργασίες : Συμμετοχή 40% για όλους (ασφαλισμένους και προστατευόμενους) επί του ποσού που δικαιολογεί το ΦΕΚ 46/93 τ. Α'.

δ. νοσήλεια σε Δημόσια Νοσοκομεία: Συμμετοχή 10% για όλους (ασφαλισμένους και προστατευόμενους) επί του ποσού που δικαιολογεί το ΦΕΚ 46/93 τ. Α' για την περίπτωση.

Σημείωση: Προκειμένου η λίστα των συμβεβλημένων ιατρών να εμπλουτισθεί με περισσότερους ιατρούς και με άλλες ειδικότητες θα πρέπει ο καθένας μας να προσπαθήσει να πείσει τους γνωστούς του ιατρούς ώστε να υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Παν/μιο. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχετε θετικά αποτελέσματα.

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων

 

>> Οδηγίες
>> Ιατρικά Κέντρα
>> Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
>> Λίστα γιατρών Μυτιλήνης
>> Λίστα γιατρών Αθήνας
   
 
 
Κορυφή Σελίδας