Κατατάξεις

Κατατάξεις Πληροφορίες

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την συμμετοχή σας στις κατατακτήτριες εξετάσεις ενεργοποιείται κατά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις περίοδο υποδοχής αιτήσεων.  Ως εκ τούτου:

 

Οι υποψήφιοι όλων των Τμημάτων
μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις
από 1ης Νοεμβρίου
έως την 15η Νοεμβρίου (στις 16:00)

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά κατά την παραπάνω περίοδο στην ιστοσελίδα: https://katataktiries.aegean.gr/

 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα ζητηθεί η επισύναψη σε ψηφιακή μορφή (αρχείο εικόνας ή pdf) αντίγραφου πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

 

Συχνές Ερωτήσεις

Θεσμικό Πλαίσιο [Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-13-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β)]

 

Για τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο κάθε Τμήμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικότερα, εκεί να δίνονται πληροφορίες για τα εξεταζόμενα μαθήματα, τις ημερομηνίες και τους χώρους διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.