ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
81 100 Μυτιλήνη
Μυτιλήνη 1 Ιουλίου 2005

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών

Το Πρυτανικό Συμβούλιο με την 48/23.06.2005 θέμα 3.2 απόφασή του παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργειας των Πρόχειρων Διαγωνισμών για την προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού 3150/21.06.2005, Εξόδων Αναδιοργάνωσης 3151/21.06.2005 και Επίπλων 3152/21.06.2005
Συγκεκριμένα η νέα προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 8η Ιουλίου 2005 και ώρα 15:00
Η διενέργεια των διαγωνισμών θα γίνει:
Για τον πρόχειρο Διαγωνισμό Επίπλων την Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 11:00,
Για τον πρόχειρο Διαγωνισμό Εξόδων Αναδιοργάνωσης την Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 12:00
Για τον πρόχειρο διαγωνισμό Λοιπού Εξοπλισμού την Τρίτη 12 Ιουλίου και ώρα 12:00.


 

 

Κορυφή Σελίδας