Αρ. Πρωτ.: 1114/Μ/05


Από: Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή συνδρομής σε ηλεκτρονικές on-line βάσεις δεδομένων της Nature.com.

Ημερ.: 12 Οκτωβρίου 2005

Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25% σας γνωστοποιεί ότι την 31η Οκτωβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, 81100 Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 183/21.09.2005, θέμα 9V) για την παροχή συνδρομής σε ηλεκτρονικές on-line βάσεις δεδομένων της Nature.com, για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους:

ΕΙΔΟΣ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή συνδρομής σε ηλεκτρονικές on-line βάσεις δεδομένων της Nature.com, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 19% Φ.Π.Α..

Συγκεκριμένα, η συνδρομή περιλαμβάνει πρόσβαση, για όλο το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (IP controlled access), στα ακόλουθα:

Α) Nature, με περίοδο συνδρομής από Ιανουάριο 2006 έως και Δεκέμβριο 2007.

Β) News@Nature.com με περίοδο συνδρομής από Ιανουάριο 2006 έως και Δεκέμβριο 2007.

Γ) Πρόσβαση στο αρχείο τευχών του Nature από το 1997.

Δ) Πρόσβαση στο αρχείο του News@Nature.com από το 1998.

Συμπληρωματικά θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Advance Online Publication (AOP)
Reference Linking
Supplementary Information
Counter Usage Statistics

Η δαπάνη για την παροχή της συνδρομής, θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης 64.05 (Συνδρομές - Εισφορές) του υποέργου 10 «Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων» του έργου «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 045/3) και απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του κρατικού Προϋπολογισμού (Π.Δ.Ε.) και με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Ν 2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 60377, σύμφωνα με την αριθ. 3854/30.04.2002 Απόφαση Ένταξης.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού παρέχοντες υπηρεσίες εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή αλλοδαπή. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά συμμετοχής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Υποχρεώσεις αναδόχου:

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση, για όλο το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο σύνολο των ηλεκτρονικών on-line βάσεων δεδομένων της Nature.com, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, την 1η Ιανουαρίου 2006. Σε περίπτωση καθυστέρησης παροχής πρόσβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να επιβάλλει στον ανάδοχο για την καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση με το 20% της αξίας της συνδρομής, ή να αφαιρέσει την εντολή παροχής της συνδρομής από τον ανάδοχο, αναθέτοντας την σε άλλο ανάδοχο.

Εγγυήσεις:

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Προσφερόμενη τιμή:

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ 19%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αξιολόγηση προσφορών:

Για την τελική επιλογή του αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή.

Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο αντίγραφα

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, 81100 Μυτιλήνη. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπόψη κας Άννας Κοτρίκλα) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, έως και την 31η Οκτωβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα.
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης συμμετοχής.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την οικονομική προσφορά τους. 

Υπογραφή Σύμβασης

Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της σύμβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη.Ιωάννης Σεϊμένης
Αντιπρύτανης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

 

 

Κορυφή Σελίδας