ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 

Μυτιλήνη 01/03/2006
Αριθ. Πρωτ 1146

ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Θέμα:  «Τροποποίηση Διακήρυξης 1083/2006 του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

 

            Σας γνωρίζουμε ότι στη Διακήρυξη 1083/2006 του Διαγωνισμού της 10/03/2006 του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά την Προμήθεια Επίπλων για τον Εξοπλισμό του Ιδρύματος στη Μυτιλήνη, από παραδρομή στη σελίδα 15 στο ΜΕΡΟΣ Β’:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ στο Άρθρο 5.  αναγράφεται ο τίτλος «Ισχύς Προσφοράς – Παράδοση – Εγκατάσταση»

            Το ορθό είναι: Άρθρο 5. Εγκατάσταση και περιλαμβάνει μόνον την παράγραφο 5.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

            Οι παράγραφοι 5.1 και 5.2 του Άρθρου 5 του ΜΕΡΟΥΣ Β’, δεν πρέπει να ληφθούν καθόλου υπόψη από τους ενδιαφερόμενους, ενώ για την ισχύ προσφορά και τη διαδικασία παράδοσης του εξοπλισμού, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του ΜΕΡΟΥΣ Α’ (Άρθρο 3: Προσφορές - Άρθρο 8. Παραλαβή – Παράδοση).

Με εντολή του Αντιπρύτανη

Για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

Ανδρομάχη Γνησίου - Τάκα

 

 

 

 

 

 

Κορυφή Σελίδας