ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
81 100 Μυτιλήνη

 

Μυτιλήνη 8 Μαρτίου 2006
Αριθ. Πρωτ 1272α

ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1272– 08/03/06 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακή Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπως αυτά καθορίζονται ως προς τα είδη, τις ποσότητες και τις τεχνικές τους προδιαγραφές στην αναλυτική Διακήρυξη. 

Προϋπολογισμός: 7.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.  

Ημερομηνία λήξης και τόπος υποβολής προσφορών: την 03/04/06, ώρα 10:00 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης , 81100 Μυτιλήνη.  

Διενέργεια διαγωνισμού: Την 03/04/06 και ώρα 10:00, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης , 81100 Μυτιλήνη.  

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού ταχυδρομικώς με χρέωση του ενδιαφερόμενου ή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών τηλ  22510361425,2 - Fax: 2251036127.  

 

 Ιωάννης Σεϊμένης

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

 

 

Κορυφή Σελίδας