Η προκήρυξη σε MS WORD

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση με σκοπό τη λειτουργία δύο κυλικείων στην

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

 
 
 
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. έχοντας υπόψη:

1.       Το Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου …….»

2.       Την Υπουργική Απόφαση 35133/Β2/27.5.2003, ΦΕΚ 121/30.5.2003, τεύχος ΝΠ∆∆ «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» και τη διόρθωσή της (ΦΕΚ137/13.6.2003, τεύχος ΝΠ∆∆).

3.       Το Π.Δ. 432/81 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 1679/Β-826/22.08.1996

4.       Τον Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και το ΠΔ 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

5.       Τις κοινοτικές Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου των ΕΚ και 97/52/ΕΚ/13.10.1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των ΕΚ «Περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών»: «Τις διατάξεις του ΠΔ 346/1998 (ΦΕΚ 230/12-10-1998τΑ΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας  92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της  18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε  με το ΠΔ 18/2000 «Τροποποίηση του ΠΔ 346/98(Α΄ 230) “προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992” σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997».

6.       Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 105/1989 (ΦΕΚ 45/Α/10.02.1989 και του Π.Δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62/Α/10.04.1990)

7.       Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως σήμερα ισχύει

8.       Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β1/819/20.12.88 (ΦΚΕ 920/21.12.1988 τ.β’)

9.       Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α.

10.   Ν. 2741/99, άρθρο 8 Κρατικές προμήθειες, (ΦΕΚ 199/Α).

11.   Τον Ν. 2576/98 περί Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

12.   Το Π.Δ. 166/1988  «Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

13.   Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με αριθμό 14/07.07/2005 με την οποία συγκροτείται νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

14.   Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με αριθμό 14/07.07/2005 με την οποία γίνεται ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου

15.   Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 148/16.11.2005 με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού και ορίζονται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Προκήρυξη διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκμίσθωση με σκοπό τη λειτουργία δύο κυλικείων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου.

 


 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

 

 

 

Αρ. Πρωτ.: 2298………                                                            Ημερομηνία Σύνταξης : 11.01.2006

 

 

 

 Προκήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση με σκοπό τη λειτουργία δύο κυλικείων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης Εκμίσθωσης για τη λειτουργία δύο κυλικείων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου (Κτίριο Α’ και Κτίριο Δ’).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα τρία έτη (με ετήσια αξιολόγηση).

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την κα Σταματία Τσουβαλά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-99020 (Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25 Ιανουαρίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό αποστέλλονται στη διεύθυνση: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, «Προκήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση με σκοπό τη λειτουργία δύο κυλικείων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου», υπόψη κας Σταματίας Τσουβαλά, τηλ. 22410-99020.

Ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

  

Καθ. Σωκράτης Κάτσικας

Πρύτανης
 


 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Προκήρυξης

 

1.       Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η εκμίσθωση με σκοπό τη λειτουργία δύο κυλικείων, το οποίο θα εξυπηρετεί κτιριακές μονάδες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, δυναμικότητας 2.200 ατόμων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Εκμισθώτριας Εταιρείας

 

Ι.          Εκμισθώτρια

 

Εκμισθώτρια είναι η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η διεύθυνση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

Έδρα:

Λόφος Πανεπιστημίου – 81 100 Μυτιλήνη

Τηλ. 22510 36706

Fax 22510 36709

 

Υποκατάστηματα:

Βουλγαροκτόνου 30 – 114 72 Αθήνα

Τηλ. 210 6492 216

Fax 210 6492 499

 

Μιχ. Λιβανού 5 – 82 100 Χίος

Τηλ. 22710 35081

Fax 22710 35082

 

ΙΙ.          Ορισμοί:

 

1.       Εκμισθώτρια: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.

2.       Μίσθιο: «Κυλικείο Κτιρίου Α’: 160m2, δυναμικότητας 150 ατόμων, και κυλικείο Κτιρίου Δ’: 175m2, δυναμικότητας 160 ατόμων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου»

3.       Τεύχη του διαγωνισμού: τα Τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόμενους / υποψήφιους διαγωνιζόμενους από την εκμισθώτρια και περιέχουν τους όρους της Προκήρυξης, την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός.

 

ΑΡΘΡΟ 3: Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης

 

1.       Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο την 11/1/2006 και συγκεκριμένα στις τοπικές  εφημερίδες «ΡΟΔΙΑΚΗ» και «ΠΡΟΟΔΟΣ» καθώς επίσης και στην οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» (ημερήσιος τύπος Αθηνών). Η προκήρυξη εστάλη προς ενημέρωση και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση www.aegean.gr.

 

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

 

1.       Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της προκήρυξης (Άρθρο 3).

2.       Η διάθεση των αριθμημένων τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την κα Σταματία Τσουβαλά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-99020 (Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων).

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

(α)    Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

(β)     Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(γ)     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο  να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

(δ)     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(ε)     Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι Εταιρεία, θα πρέπει να υποβληθεί και το ισχύον καταστατικό.

(στ)   Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.

(ζ)     Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι η λειτουργία των κυλικείων θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες / κανονισμούς που ορίζει το Ελληνικό Κράτος.

(η)     Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα αναλάβει την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τις επισκευές, και τη συντήρηση του χώρου, ακολουθώντας τις οδηγίες και κατόπιν της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

(θ)     Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα αναλάβει τον καθαρισμό του χώρου των κυλικείων, όπως και των παρακείμενων εγκαταστάσεων υγιεινής, αν υπάρχουν

(ι)      Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των προς εκμίσθωση χώρων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης

(κ)     Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά ισχύει για 60 μέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού

(λ)     Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου θα δηλώνεται ρητά ότι ο προσφέρων έχει την ευθύνη ασφάλισης και αποζημίωσης του προσωπικού του

  

 

ΑΡΘΡΟ 6: Τρόπος Υποβολής Προσφορών

 

1.       Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΥΟ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ

 

που θα αναφέρει την εκμισθώτρια (Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου), την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

2.       Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:

α. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις

β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

γ. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς

 

ΑΡΘΡΟ 7: Τιμές Προσφορών

 

1.       Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα.

2.       Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου 12μηνου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: Η Ισχύς των Προσφορών

 

1.       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

2.       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.       Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους υποψήφιους αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

 

1.       Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στις 30 Ιανουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ανοίγει τον κυρίως φάκελο, τον φάκελο των Δικαιολογητικών, τον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς και ενδεχομένως αποκλείει περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης των όρων του διαγωνισμού. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή κρατάει πρακτικά.

2.       Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

3.       Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (Δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά).

4.       Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5.       Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.       Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δικαιολογητικών εάν κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση της αποδειχτεί ότι εκ παραδρομής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει την ουσία της προσφοράς.

7.       Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 10: Ενστάσεις

 

1.      Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 11: Αποτελέσματα – Κατακύρωση

 

1.       Ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της συμφερότερης προσφοράς.

2.       Μετά το πέρας του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό δια του οποίου προτείνεται αιτιολογημένα η εκμίσθωση των κυλικείων ή η επανάληψη του διαγωνισμού.

3.       Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού (προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα) υποβάλλεται στην Εταιρεία, η οποία αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η Εταιρεία μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εφόσον αυτό κρίνεται ως ασύμφορο ή να αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της υπέρ της κατακύρωσης σε προσφέροντα διαφορετικό από τον  πλειοδότη ή να ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισμό.

Στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι πλειοδότες έλαβαν την ίδια τελική βαθμολογία, η Εταιρεία αποφασίζει αιτιολογημένα τη κατακύρωση σε αυτόν που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, αν δε υπάρχουν περισσότεροι από ένας πλειοδότες με την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η κατακύρωση ενεργείται με  κλήρωση που διενεργείται  από την Εταιρεία σε δημόσια συνεδρίαση.

Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης στους μη προκριθέντες.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης

1.       Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη με ετήσια ανανέωση κατόπιν αξιολόγησης και με προσαύξηση μισθώματος σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

2.       Ο μισθωτής επιβαρύνεται των νομίμων κρατήσεων τελών χαρτοσήμου και σύμβασης. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην Εταιρεία. Η μη καταβολή του μισθώματος επί δυο μήνες ή η μη τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης συνεπάγεται έξωση του αναδόχου με βάση τους κείμενους νόμους.

3.       Η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης & Παρακολούθησης ανά δωδεκάμηνο και προ της ετήσιας ανανέωσης της σύμβασης. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, η Εταιρεία δικαιούται αζημίως για αυτή να καταγγείλει τη Σύμβαση.

 

ΑΡΘΡΟ 13: Γενικές Πληροφορίες

1.       Ο μισθωτής θα πρέπει να παρέχει και τον πλήρη εξοπλισμό λειτουργίας των κυλικείων (συμπεριλαμβανομένων καθισμάτων και τραπεζιών). Οι προδιαγραφές και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τελεί υπό την έγκριση και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2.       Οι επισκευές και συντηρήσεις που θα απαιτήσουν οι χώροι των κυλικείων βαρύνουν τον μισθωτή και εγκρίνονται και επιβλέπονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3.       Η καθαριότητα και η καλή κατάσταση των χώρων των κυλικείων, όπως και των παρακείμενων εγκαταστάσεων υγιεινής, αν υπάρχουν, αποτελεί υποχρέωση και βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή, οφείλει δε αυτός να ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς των κρατικών υγειονομικών υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα οφείλει: α) Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλουμένων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα. β) Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των κυλικείων υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και να είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και έναντι των καταναλωτών.

4.       Απαγορεύεται ρητά η πώληση οινοπνευματωδών ποτών κάθε φύσης, η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού, η παροχή παιγνιοχάρτων, λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, κ.λ.π.

5.       Απαγορεύεται ο μισθωτής να προβαίνει στην οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων εντός του χώρου των κυλικείων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας.

6.       Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της λειτουργίας των κυλικείων.

7.       Το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων ορίζεται από τις 08.00 – 21.00. Κατά τους θερινούς μήνες, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα το ωράριο λειτουργίας ορίζεται  από τις 08.00 – 15.00.

8.       Ο προσφέρων που θα πλειοδοτήσει θα κληθεί να υπογράψει μισθωτήριο συμβόλαιο με την ΕΑΔΠΠΑ, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και την καταβολή δύο ενοικίων ως εγγύηση.

9.       Ο μισθωτής λειτουργεί το κυλικείο με δικό του προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να ασφαλίζει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο μισθωτής και το προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας.

10.   Τόσο ο μισθωτής όσο και το προσωπικό του οφείλουν να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

11.   Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση των κυλικείων από τον ανάδοχο σε άλλο μισθωτή. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης ή μη συμμόρφωσης του μισθωτή με τους όρους της παρούσας διακήρυξης επιβάλλεται από την  Εταιρεία  ως πρόστιμο το πενταπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος.

12.   Μετά τη λήξη της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο ο μισθωτής εντός, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, υποχρεούται να αφαιρέσει τις τυχόν εγκαταστάσεις και συσκευές που του ανήκουν, να εκκενώσει τους χώρους των κυλικείων και να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του μισθωτή και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την μίσθωση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον μισθωτή.

13.   Η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει τα σκεύη, συσκευές και εγκαταστάσεις που τυχόν ανήκουν στο μισθωτή μέχρι πλήρους εξόφλησης τυχόν υποχρέωσής του.

14.   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τη λύση της σύμβασης πριν από τον συμφωνημένο χρόνο και χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, για λόγους που επιβάλλουν ανάγκες του Ιδρύματος ή άλλοι σοβαροί κατά τη κρίση της λόγοι. Για το θέμα αυτό η Εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει τον μισθωτή εντός διμήνου.

15.   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης εργαζομένου του μισθωτή σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου υπαλλήλου του.

 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

 

ΑΡΘΡΟ 1 : Δικαιολογητικά

 

Στο φάκελο «Δικαιολογητικά» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Άρθρο 5 ανάλογα με την περίπτωση του προσφέροντος

 

Σημειώνεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 2: Τεχνική Προσφορά

 

Μέρος Α: Λειτουργία

Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

1.       Τεκμηρίωση της εμπειρίας τους στην λειτουργία παρόμοιων χώρων υπό μορφή δήλωσης που θα αναφέρει την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία με συνημμένα όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

1.1. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος σκέπτεται να λειτουργήσει το κυλικείο   καθώς και λίστα του εξοπλισμού και των  προς χρήση υλικών.

 

2.       Αναλυτικό κατάλογο προσφερομένων ειδών, όπως επίσης και προτεινόμενο τιμοκατάλογο (ελάχιστος κατάλογος προϊόντων παρέχεται στο τέλος της παρούσας). Σημειώνεται ότι ο τιμοκατάλογος περιλαμβάνει μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή ειδών.

3.       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου θα δηλώνεται ρητά η δέσμευση ισχύος του τιμοκαταλόγου προσφερόμενων προϊόντων για τουλάχιστον ένα έτος. Κάθε αύξηση των τιμών των βασικών προϊόντων θα πρέπει να συμφωνείται με την ΕΑΔΠΠΑ

 

Μέρος Β: Στοιχεία Προσφερόντων

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν ως ξεχωριστό τμήμα της τεχνικής προσφοράς τους και τα παρακάτω:

(α)   Στοιχεία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους και συγκεκριμένα:

·         Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών  (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια)

·         Φορολογική ενημερότητα

·         Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις (2004, 2003 και 2002).

(β)   Στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία των προσφερόντων στη λειτουργία μονάδων αντίστοιχων σε μέγεθος και αντικείμενο με αυτό της παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τον πίνακα:

 Πίνακας Σχετικής Εμπειρίας

Α/Α

 

Σύντομη Περιγραφή Μονάδας

Διάρκεια Λειτουργίας

Τόπος

                                                                          

ΑΡΘΡΟ 3: Οικονομική Προσφορά

 

1.       Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6

2.       Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών πρέπει να τεκμηριώνονται.

3.       Η οικονομική προσφορά έχει τη μορφή:

Μηνιαίο Μίσθωμα κυλικείων : …………………. €/μήνα

Σημειώνεται ότι το μηνιαίο μίσθωμα καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα ανεξάρτητα από τη λειτουργία των κυλικείων (πχ. κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου)


 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1: Μέθοδος Αξιολόγησης

 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο αξιολογείται η Τεχνική Προσφορά.

Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια (και τις βαρύτητες) που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος κεφαλαίου.

Το κριτήριο Ποιότητα και Όροι Προσφερόμενης Υπηρεσίας αναφέρεται στον τιμοκατάλογο προσφερόμενων προϊόντων.

Η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο του μηνιαίου μισθώματος της συγκεκριμένης προσφοράς (ΕΜ) προς το μέγιστο προσφερόμενο μίσθωμα (ΕMmax) επί 100. Συγκεκριμένα:

 

ΒΟΠ =      ΕM   x 100

               ΕMmax

Η Τελική Βαθμολογία της Προσφοράς (ΤΒΠ) προκύπτει ως το άθροισμα των δύο βαθμολογιών, ήτοι:

 

ΤΒΠ = ΒΤΠ + ΒΟΠ

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη Τελική Βαθμολογία (ΤΒΠ)

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήρια Αξιολόγησης  - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών

 

Πίνακας 1 : Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Τεχνικής Προσφοράς

 

 

 

 

Βαθμολογία 1-100

Βαρύτητα Κριτηρίων

 Ποιότητα Προσφοράς

 

1

Συγκριτικό πλεονέκτημα τιμοκαταλόγου για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

 

30

2

Πλήθος προσφερόμενων επιπρόσθετων προϊόντων

 

25

4

Εμπειρία σε ανάλογες υπηρεσίες

 

25

5

Οικονομική κατάσταση

 

20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%

           

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Διαδικασία Αξιολόγησης

 

1.       Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:

α). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής  :

·           είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

·          παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

β). Τεχνική Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών.

γ). Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.

 

2.       Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του προσφέροντα οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.

 

 

Ελάχιστος κατάλογος προϊόντων και μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές

 

α/α

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ σε €

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Τιμή σε €

1

Καφές Ελληνικός (115 ml)

 

0,85

2

Nescafe (ζεστός, κρύος) (350 ml)

 

0,85

3

Καπουτσίνο (350 ml)

 

0,85

4

Εσπρέσσο (115 ml)

 

0,85

5

Γαλλικός (350 ml)

 

0,85

6

Σοκολάτα ρόφημα (350 ml)

 

1,40

7

Τσάι (350 ml)

 

0,85

8

Χυμός φυσικός (350 ml)

 

2,10

9

Χυμοί τύπου Amita, HBH, Life διάφοροι

 

1,00

10

Αναψυκτικά σε κουτί

 

0,80

11

Τονωτικά αναψυκτικά, τύπου Lucozade

 

1,70

12

Γάλα λευκό

 

 Αναγραφόμενη τιμή

13

Γάλα σοκολατούχο

 

  Αναγραφόμενη τιμή

14

Νερό μικρό ½lt

 

0,50

15

Νερό μεγάλο 1 ½lt

 

0,75

 

 

 

 

16

Τυποποιημένα κρουασάν, τύπου Follie, 7days, Molto κλπ

 

0,90

17

Σοκολάτες

 

1,55

18

Γκοφρέτες

 

1,35

19

Μπισκότα, διάφορες γεύσεις

 

1,00 - 3,00

20

Παγωτά

 

 Αναγραφόμενη τιμή 

21

Κράκερ, Bake Rolls, Βake Bars κλπ

 

1,75

22

Πατατάκια διάφορες γεύσεις

 

0,85

23

Σάντουιτς – Τοστ (ζαμπόν-τυρί-ντομάτα)

 

1,10

24

Τυρόπιτες

 

1,20 - 1,60

25

Σπανακόπιτες

 

1,30

26

Πίτσα (ατομική ή μερίδα)

 

1,85

27

Λουκανικόπιτες

 

0,80

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

28

Τσιγάρα – αναπτήρες

 

 

29

Καραμέλες – τσίχλες

 

 

30

Μπαταρίες

 

 

31

Άλλα….

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

1.       Οι τιμές πώλησης των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν και τον Φ.Π.Α. ενώ για τα προϊόντα που αναγράφουν πάνω στη συσκευασία  την τιμή, αυτή θα είναι και η τιμή πώλησής τους.

2.       Ο μισθωτής μπορεί να προσφέρει προϊόντα που δεν αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους της διακήρυξης, σε τιμές προσιτές για τους φοιτητές και σε συνεννόηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης & Παρακολούθησης Κυλικείων και με την Εταιρεία.

 

 

 

 

Κορυφή Σελίδας