ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αρ. Πρωτ.: 1495

Μυτιλήνη, 10 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2007-08

 

Το ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2007 (σφραγίδα ταχυδρομείου), μετά από επαφή τους με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος για την εξασφάλιση επίβλεψης της διδακτορικής τους διατριβής.

Τα επιστημονικά πεδία προτεραιότητας του Προγράμματος είναι τα παρακάτω:

 • Λειτουργική οικολογία και βιοποικιλότητα
 • Οικονομικά του περιβάλλοντος
 • Διαχείριση πόρων και αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επικοινωνία και περιβαλλοντική διερμηνεία,
 • Ενεργειακή πολιτική
 • Χωρικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Οικολογική μοντελοποίηση – βιοστατιστική
 • Διαχείριση λεκανών απορροής και υδατικών πόρων
 • Γενετική των πληθυσμών και βιολογία της διατήρησης
 • Περιβαλλοντική πολιτική και κοινωνιολογία
 • Περιβαλλοντική διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές ΓΣΠ και τηλεπισκόπησης στο περιβάλλον

Δεκτοί γίνονται κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και άριστοι γνώστες μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός υποψήφιου διδάκτορα είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Δ.Ε. ή αντίστοιχο), εκτός ειδικών περιπτώσεων και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία ΠΜΣ: αίτηση υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δυο φωτογραφίες, επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και δίπλωμα ειδίκευσης), αντίγραφα πιστοποιητικών επάρκειας ξένων γλωσσών, δυο συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.  

Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους € 1.000, τα οποία καταβάλλονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Να σημειωθεί, ότι θα δοθεί η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένους υποψήφιους διδάκτορες με την παροχή βοηθημάτων ερευνητικής και διδακτικής υποστήριξης.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

K.Π. Χαλβαδάκης

Καθηγητής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση
Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 2251036252, 2251036217, fax: 2251036259
e-mail:
postgrad@env.aegean.gr

 

 

 

Κορυφή Σελίδας