Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Σύλλογος Διδασκόντων
  Σύλλογος ΕΤΕΠ
  Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  e-class
  moodle
  Εύδοξος
   
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Επιτροπή Ερευνών
  Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών
   
   

 
 
 
 
 

Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από επιστήμονες υψηλών προσόντων, με εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες. Τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) του Πανεπιστημίου κατατάσσονται σε 4 βαθμίδες (Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα) έχουν την κύρια ευθύνη διεξαγωγής της έρευνας και της διδασκαλίας. Σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχουν σε εργαστήρια και παρέχουν υπηρεσίες της ειδικότητάς τους για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Στο διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται επίσης Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 και Επισκέπτες Καθηγητές. Το επιστημονικό δυναμικό των Τμημάτων συμπεριλαμβάνει, επίσης, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ).

 

 
 
Κορυφή Σελίδας