Όργανα του ΠΜΣ

Γυναικείες Σπουδές

και Μελέτες για το Φύλο  

Βιβλιογραφία

Κριτήρια Εισαγωγής

Υποτροφίες

Αρχική Σελίδα

Στόχοι

Αντικείμενο του μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών, εξειδικευμένων στις γυναικείες σπουδές και τις μελέτες για τα φύλα, οι οποίοι (-ες) θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην προώθηση της αρχής της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε όλους τους τομείς.  Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο συνθέτει την Κοινωνική Ανθρωπολογία με την Ιστορία, και τη διαπλοκή τους με συναφείς επιστήμες, όπως η Οικονομία, η Πολιτική, η Εκπαίδευση, η Κοινωνιογλωσσολογία, και η Τέχνη.  Ένα επιπλέον καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος συνιστούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις από μη δυτικές κοινωνίες και πολιτισμούς σε θέματα φύλου, με τον ανάλογο διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας γύρω από τα ίδια θέματα.  Συνεπώς, τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠMΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση την οποία εφαρμόζει, ο εξ ορισμού διαπολιτισμικός του προσανατολισμός, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση.

Με δεδομένη την απουσία Γυναικείων Σπουδών στην Ελλάδα σε ακαδημαϊκό επίπεδο και τη χαμηλή εκπροσώπηση των ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και γενικότερα στους σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και πολιτικής, το ΠΜΣ δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία προκειμένου να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, των οποίων η εφαρμογή θα συμβάλει στην προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Ανάμεσα στους στόχους συγκαταλέγονται και οι παρακάτω: 

1.     Η προαγωγή της συστηματικής γνώσης και έρευνας στο χώρο των Γυναικείων Σπουδών και της Μελέτης των Φύλων, η συστηματική μελέτη του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και η τεκμηρίωση της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα φύλου.

2.    Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών προσεγγίσεων σε γνωστικά αντικείμενα που θα αναδείξουν την παρουσία των γυναικών στο κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό και επιστημονικό γίγνεσθαι.

3.     Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους κοινωνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών της ισότητας και του φύλου.

4.     Η δημιουργία ενός νέου επιστημονικού δυναμικού ικανού να κατανοεί και να προωθεί την αρχή της ισότητας σε τομείς της κοινωνίας όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, η υγεία και η τέχνη.

5. Η διάχυση της μελέτης του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού-ακαδημαϊκού δυναμικού στην ανώτατη εκπαίδευση σε θέματα ισότητας και φύλου.

6.  Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα
Μαθήματα
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Δραστηριότητες
Σύνδεσμοι
Φοιτητές
Βιβλιοθήκη
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία