Εισαγωγή Διεθνών Φοιτητών
  Φοιτητές Erasmus/Socrates
  ECTS

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Συνεργασιών
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Κέντρο Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 
 
>> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΗΛ.: 210 34.42.100 - 210 34.42.102
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ypepth.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι και οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς και οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη
  Ελληνικής Καταγωγής. Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στις κατηγορίες αυτές, πρέπει ο ίδιος και οι δύο γονείς του να μην είναι Έλληνες.
 2. Οι υποψήφιοι που έχουν την παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας (Δ/νση Οργ. & Διεξ. Εξετάσεων) από 20 μέχρι και 30 Ιουλίου 2007 τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν την αίτηση - μηχα-
  νογραφικό δελτίο υποψηφίου με τις Σχολές και τα Τμήματα προτίμησής τους, που χορηγείται από την υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των
  δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο,
  υποβάλλεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρω-
  μένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα.
 4. Τα δικαιολογητικά είναι:
  1. Αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (με μικρού μεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου).
  2. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
  3. Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.
  4. α) Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
   β)
   Βεβαίωση βαθμολογίας των τριών μαθημάτων, στα οποία συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ για τους κατόχους πτυχίου Β' Κύκλου TEE
  5. Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).
  6. α) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. (Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας).
   β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθείτο σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου.
  7. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του.
  8. α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος της κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, και
   β) 0 υποψήφιος δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2005 ή προγενέστερα.
  9. Η επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών μπορει' να ζητήσει από τους υποψηφι'ους να προσκομίσουν σε τακτή προθεσμι'α και επιπλέον δικαιο-λογητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία.
 5. Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαι-δευτική αρχή, κ.λπ.) πρέπει να είναι:
   
  1. Επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και
    
  2. Μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

   Ειδικότερα. τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.
Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Άγιος Μαυρίκιος, Αζερμπαϊτζάν, Αν-δόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γρενάδα, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Ην. Βασίλειο Μεγ. Βρετα-νίας, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισημερινός, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κολομβία, Κροατία, Κύπρος, Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λι-θουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μακάο, Μαλάουι, Μάλτα, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναμάς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκ. της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαιντ Κιτς και Νέιβις, Σαιντ Λουτσία, Σαμόα, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλο-βενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόνγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, Χονγκ-Κονγκ, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνη-σιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλεπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.

Γι' αυτό, οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες, πρέπει να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας τους (Υπουργείο Παιδείας) να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούμενη επισημείωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δε θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην ειδική κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής υπάγονται και οι Κύπριοι υπήκοοι υποψήφιοι για την Τριτοβάθμια Εκπ/ση της Ελλάδας. Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουντα δικαιολογητικά τους στην Κύπρο από 1 μέχρι 10 Ιουλίου. (Πληροφορίες: Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 210 3442100-102 / Λευκωσία, ΥΠ.Π.Π.: 22800626 & 22800763)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, θα πρέπει να κριθούν με επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις της αρμόδιας επιτροπής που θα έχει συσταθεί και θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό εντός του Ιουλίου 2007 στο Υττουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, αν κάποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται να επιλεγεί στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των εν λόγω Ακαδημιών, θα πρέπει να έχει μαζί του απαραιτήτως συστατική επιστολή του επισκόπου του τόπου κατοικίας του. Επίσης, στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος θα πρέπει να κριθεί ικανός πριν τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών του, για να είναι υττοψήφιος για τις σχολές αυτές. Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να εισαχθούν MONO χριστιανοί ορθόδοξοι και ειδικότερα στα προγράμματα ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί MONO άρρενες υποψήφιοι.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ
 1. Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του/της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται οι υποψήφιοι αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου.
 2. 0 υποψήφιος γράφεται στη Σχολή ή στο Τμήμα στο οποίο θα επιλεγεί.
 3. 0 υποψήφιος που θα εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφεί πρέπει να έχει βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσ/νίκης) ότι γνωρίζειτην ελληνική γλώσσα. Αν δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή του, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας στην Αθήνα γίνονται περίπου κατά τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), ενώ στη Θεσ/κη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τους μήνες Ιούνιο και Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή με την ημερομηνία εξέτασης της γλώσσας, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται ένα μήνα νωρίτερα τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, για να μην χάνουν την προθεσμία εξέτασης της γλώσσας ή να προλάβουν τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασης.

Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό ή Κυπριακό Λύκειο.

 1. Για να γραφτεί ένας υποψήφιος σε Σχολή ή Τμήμα όπου έχει επιλεγεί, πρέπει να περάσει από υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για κάθε Σχολή ή Τμήμα.
 2. Οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. και επιλέγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας πληρώνουν δίδακτρα, με τα οποία καλύπτεται ένα μικρό ποσοστό των δαπανών φοίτησης και των διδακτικών βιβλίων που τους χορηγούνται.
 3. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν έχουν επιλεγεί σε καμιά σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης επιστρέφονται στον υποψήφιο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ύστερα από αίτησή του. Σε περίπτωση που δε ζητηθούν από τον υποψήφιο καταστρέφονται τον Αύγουστο του επόμενου έτους.
 4. Οι αλλοδαποί - αλλογενείς που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα να χορηγεί VISA ή άδεια παραμονής. Αδεια παραμονής χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής - Γραφείο
  Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) μόνο σε αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην Ανώτατη Εκττ/ση της χώρας μας και με την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής.
Διευκρινίζεται ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία δε θα χορηγείται στο εξής άδεια παραμονής σε αλλοδαπό στην περίτττωση αλλαγής σχολής ή τμήματος για δεύτερη φορά. Αλλαγή σχολής ή τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως εττό-μενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση: http://www.ypepth.gr/el_ec_category103.htm

 

 
 
Κορυφή Σελίδας