Πανεπιστημιακές Μονάδες
Ιστορία
  Στατιστικά Στοιχεία

Ακαδημαϊκό Έτος 2012- 2013

Εγγεγραμμένοι Φοιτητές

Προπτυχιακοί

13.346

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

1.604

Υποψήφιοι Διδάκτορες

527

ΣΥΝΟΛΟ

15.477

Αριθμός Εγγεγραμμένων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα:

2012-13

Προπτυχιακοί

Μεταπτυχιακοί

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

4.526

750

5.276

ΧΙΟΣ

2.324

403

2.727

ΣΑΜΟΣ

2.497

314

2.811

ΡΟΔΟΣ

3.059

598

3.657

ΣΥΡΟΣ

590

66

656

ΛΗΜΝΟΣ

350

0

350

ΣΥΝΟΛΟ

13.346

2.131

15.477

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δ.Ε.Π.:299
Διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80:
88

Διοικητικό Προσωπικό

Μόνιμο Προσωπικό:87
Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 210
Ε.Ε.ΔΙ.Π.: 23
Ε.Τ.Ε.Π.: 30
 
 

 

Κορυφή Σελίδας