Συμβούλιο
Πρυτανικές Αρχές
Σύγκλητος
Επιτροπές και Συμβούλια
  Διοικητικές Υπηρεσίες
  Οργανόγραμμα
 

Η βασική οργανωτική δομή των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι τύπου μήτρας. Σε κεντρικό οργανωτικό επίπεδο λειτουργούν οι Κεντρικές Διευθύνσεις και σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρθρώνονται στις εξής υπηρεσιακές μονάδες:
 

 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 
1. Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων
2. Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
3. Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
4. Κεντρική Διεύθυνση Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων
5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου
 
 
Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων
 
1. Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
3. Περιφερειακές Διευθύνσεις Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου για τα Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τεχνικών Υπηρεσιών
 
 
Γραμματεία Συγκλήτου
 
 
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
 
 
Γραμματείες Σχολών
 
 
Γραμματείες Τμημάτων
 
 
Γραφείο Πρυτανείας
 
 
Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας
 
 
 

 

 

 

Κορυφή Σελίδας