Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών εξαρτώνται από τη φύση του αντικειμένου που σπουδάζουν. Ωστόσο, όλες οι μέθοδοι περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό γραπτής ή προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης της εργαστηριακής επίδοσης και των γραπτών εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών αποσκοπεί στο να εξεταστεί ο βαθμός αφομοίωσης της παρεχόμενης γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η απομνημόνευση πληροφοριών θα πρέπει πλέον να συνδυάζεται με την ικανότητα του φοιτητή να κατανοεί και να χρησιμοποιεί γεγονότα, έννοιες και πληροφορίες, προκειμένου να διατυπώνει τα δικά του επιχειρήματα και συμπεράσματα.

Κάθε μάθημα εξετάζεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου ή με συγγραφή και παρουσίαση εργασιών κατά τη διάρκειά του ή με κάποιο συνδυασμό αυτών. 0 υπεύθυνος καθηγητής του μαθήματος αποφασίζει και τον τρόπο εξέτασής του, ενώ η προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις γίνεται με τη βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του μαθήματος, των σημειώσεων και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ο διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, προβλέπεται δεύτερη εξεταστική μέσα στο ίδιο ακαδημ αϊκό έτος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογήν μάθημα, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα, είτε να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο.

 
 
Κορυφή Σελίδας