Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Η Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου στα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εργασία αυτή εκτελείται κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σπουδών. To θέμα της εργασίας επιλέγεται σε συνεργασία με ένα διδάσκοντα του Τμήματος, ο οποίος είναι και ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά την ολοκλήρωση και συγγραφή της εργασίας, ο φοιτητής την υποστηρίζει ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής η οποία αποτελείται από διδάσκοντες σχετικών με το θέμα της εργασίας γνωστικών αντικειμένων. Η τριμελής αυτή επιτροπή είναι υπεύθυνη και για τη βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 
 
Κορυφή Σελίδας