Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Ο φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος του Ιδρύματος ανακηρύσσεται πτυχιούχος, εφόσον έχει ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό εξαμήνων φοίτησης, να έχει περατώσει επιτυχώς συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων καθώς και την πτυχιακή εργασία ή διπλωματική (όπου αυτή είναι υποχρεωτική), και να έχει εξασφαλίσει τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων. Όλα τα παραπάνω καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος και περιγράφονται στους Κανονισμούς Σπουδών των αντίστοιχων Τμημάτων.

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου καθορίζεται ενιαία για όλα τα AEΙ της χώρας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ141/Β3/2166 (ΦΕΚ 308 τ.Β'. 18.6.1987). Αποτελεί το σταθμικό μέσο όρο των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα απαραίτητα μαθήματα. Εάν ο φοιτητής συγκεντρώνει περισσότερες από τις απαιτούμενες ελάχιστες διδακτικές μονά- δες, μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει την εξαίρεση του βαθμού κάποιων μαθημάτων από τον υπολογισμό του γενικού βαθμού του πτυχίου του. 0 γενικός βαθμός που απονέμεται στο φοιτητή και αναγράφεται στο πτυχίο του ορίζεται στη βάση της κλίμακας: «καλώς» (βαθμός χαμηλότερος του 6.49), «λίαν καλώς» (βαθμός 6.50-8.49) και «άριστα» (βαθμός ίσος ή μεγαλύτερος του 8.50), ενώ ο επακριβής βαθμός σημειώνεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

Η απονομή των πτυχίων γίνεται σε ειδική τελετή η οποία οργανώ-νεται με τη λήξη των εξεταστικών περιόδων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 
 
Κορυφή Σελίδας