Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Σε πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου εφαρμόζεται ο θεσμός της Θερινής Πρακτικής Άσκησης (Θ.Π.Α.) των φοιτητών. Κάθε Τμήμα συνεργάζεται με διάφορους φορείς (Ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, Ο.Τ.Α, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, κ.λπ.) οι οποίοι και προσφέρουν θέσεις εργασίας στους φοιτητές για δύο μήνες το καλοκαίρι. Στόχος της Θ.Π.Α. είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στον επαγγελματικό στίβο, να χρησιμοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και να διευκολυνθούν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας μεταξύ του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου και των παραγωγικών φορέων, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους φορείς και τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν το αντικείμενο και το επίπεδο σπουδών, όπως παρέχεται στα διάφορα Τμήματα, αλλά και να προσφέρουν θέσεις εργασίας στους απόφοιτους.

Η Θ.Π.Α. αποτελεί προαιρετικό μάθημα, στο τέλος του οποίου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν μια Τεχνική Έκθεση, η οποία και βαθμολογείται.

Για κάθε φοιτητή, ορίζεται ένας υπεύθυνος διδάσκων του Τμήματος και ένας υπεύθυνος της επιχείρησης ή του φορέα υποδοχής. Οι δύο αυτοί υπεύθυνοι καθορίζουν το αντικείμενο ενασχόλησης του φοιτητή κατά τη διάρκεια της Θ.Π.Α. και του παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

 
 
 
Κορυφή Σελίδας