Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Κάθε φοιτητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, να δηλώσει στη Γραμματεία Σπουδών του Τμήματός του, σε ειδικό έντυπο, τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά, Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά και Προαιρετικά. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα αποσκοπούν να προσφέρουν στους φοιτητές μια κοινή και ενιαία βάση, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την επιστημονική τους κατάρτιση. Τα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της σχετικής επιστήμης και στην εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική διαδικασία. 0 φοιτητής μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, είτε ελεύθερα, είτε από ορισμένες κατηγορίες μαθημάτων, που προσφέρονται από τους διάφορους τομείς, κατευθύνσεις ή κύκλους μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών. Πολλά από αυτά τα μαθήματα προαπαιτούν την επιτυχή παρακολούθηση των αντίστοιχων υποχρεωτικών μαθημάτων. Τέλος, τα Προαιρετικά Μαθήματα (ή Μαθήματα Επιλογής) προσφέρουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αντικείμενα που ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

 
 
Κορυφή Σελίδας